BUILDINGS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000283990
Numer REGON: 141038810
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-05-21
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/27431/20/281]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUILDINGS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-01-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PAŃSKA nr domu 98 nr lokalu 101 kod pocztowy 00-837 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.06.2007, MICHAŁ WALKOWSKI NOTARIUSZ, UL. ZŁOTA 73,00-819 WARSZAWA, NR REPERTORIUM A 5400/20072007-06-29 do dziś
216-06-2009, REPERTORIUM A NR 3924/2009, MICHAŁ WALKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. ZŁOTA 73, 00-819 WARSZAWA, ZMIENIONE PARAGRAFY: § 8, § 9, § 10.2009-11-09 do dziś
330.11.2018R., NOTARIUSZ IWONA MIELOCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 10623/2018, ZMIENIONO §8.2018-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSIEME SRL2018-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200.000,00 ZŁ2018-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-03-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1200000,00 ZŁ2009-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11150000,00 ZŁ2009-11-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCARAMELLO CANZONE2019-06-06 do dziś
2. ImionaMASSIMILIANO2007-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUIDETTI2007-06-29 do dziś
2. ImionaMARCO2007-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-12-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-12-18 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-12-18 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-12-18 do dziś
445 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-12-18 do dziś
545 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2018-12-18 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-12-18 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-12-18 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-12-18 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.10.2008 okres 27.07.2007 -31.12.20072008-10-30 do dziś
2data złożenia 19.11.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-11-29 do dziś
3data złożenia 19.11.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-29 do dziś
4data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-17 do dziś
5data złożenia 22.11.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-12-11 do dziś
6data złożenia 04.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-25 do dziś
7data złożenia 04.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
8data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
9data złożenia okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
10data złożenia 03.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
11data złożenia 07.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-04 do dziś
12data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
13data złożenia 08.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.07.2007 -31.12.20072008-10-30 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-11-29 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-11-29 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-06-17 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-12-11 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-25 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-04 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.07.2007 -31.12.20072008-10-30 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-11-29 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-11-29 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-06-17 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-12-11 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-25 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-04 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów