BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000283948
Numer REGON: 010660941
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2007-06-29
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/13347/7/635]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-06-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0106609412007-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 40171 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY2007-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SOLEC nr domu 81 B nr lokalu A-51 kod pocztowy 00-382 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 15.04.1994 R. KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT DOR -NOTARIUSZ, ANDRZEJ MICOREK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA 00-042 WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 53, REP. A NR 1481/94, NOTARIUSZ ROBERT DOR, 2) 23.04.2007 R. KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF NURKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. POSTĘPU 18 B, 02-676 WARSZAWA REP. A NR 7858/2007, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI2007-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2007-06-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2007-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.500,00 ZŁOTYCH2007-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-06-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2007-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2007-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2007-06-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2007-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOBALIS2007-06-29 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2007-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-06-29 do dziś
274 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2007-06-29 do dziś
374 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2007-06-29 do dziś
474 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-06-29 do dziś
572 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-06-29 do dziś
672 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2007-06-29 do dziś
772 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2007-06-29 do dziś
872 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2007-06-29 do dziś
972 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2007-06-29 do dziś
1073 10 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2007-06-29 do dziś
1173 20 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2007-06-29 do dziś
1274 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2007-06-29 do dziś
1380 10 PRZEDSZKOLA I SZKOLNICTWO PODSTAWOWE2007-06-29 do dziś
1480 21 A SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE2007-06-29 do dziś
1580 22 SZKOLNICTWO ZAWODOWE I TECHNICZNE2007-06-29 do dziś
1680 30 SZKOLNICTWO NA POZIOMIE WYŻSZYM NIŻ ŚREDNI2007-06-29 do dziś
1780 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2007-06-29 do dziś
1892 11 PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2007-06-29 do dziś
1992 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2007-06-29 do dziś
2092 13 Z PROJEKCJA FILMÓW2007-06-29 do dziś
2170 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2007-06-29 do dziś
2222 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2007-06-29 do dziś
2374 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2007-06-29 do dziś
2422 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2007-06-29 do dziś
2522 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2007-06-29 do dziś
2637 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2007-06-29 do dziś
2767 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-06-29 do dziś
2867 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2007-06-29 do dziś
2963 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-06-29 do dziś
3055 10 Z HOTELE2007-06-29 do dziś
3155 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, POZOSTAŁE2007-06-29 do dziś
3255 30 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2007-06-29 do dziś
3355 40 Z BARY2007-06-29 do dziś
3474 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2007-06-29 do dziś
3555 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2007-06-29 do dziś
3685 31 B POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA, Z ZAKWATEROWANIEM2007-06-29 do dziś
3785 11 Z SZPITALNICTWO2007-06-29 do dziś
3885 3 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA2007-06-29 do dziś
3945 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2007-06-29 do dziś
4045 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2007-06-29 do dziś
4145 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-06-29 do dziś
4245 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-06-29 do dziś
4345 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2007-06-29 do dziś
4451 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2007-06-29 do dziś
4574 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-06-29 do dziś
4674 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2007-06-29 do dziś
4752 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2007-06-29 do dziś
4893 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-06-29 do dziś
4992 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2007-06-29 do dziś
5074 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2007-06-29 do dziś
5174 40 Z REKLAMA2007-06-29 do dziś
5274 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2007-06-29 do dziś
5374 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2007-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów