SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „IDEALNE MIESZKANIE-CENTRUM”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000283922
Numer REGON: 141029052
Numer NIP: 7010074073
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-06-24
Sygnatura akt[RDF/393481/22/781]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2007-06-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „IDEALNE MIESZKANIE-CENTRUM”2007-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica HOŻA nr domu 43/49 kod pocztowy 00-681 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-06-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@SMIMC.PL2014-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.01.2007 R.2007-06-29 do dziś
229-11-2007 UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI: ZMIANA: § 3, § 4, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 18, § 22, § 23, § 24, § 27, § 28, § 30, § 31, § 35, § 36, § 38, § 44, § 45, § 46, § 47, § 49, § 50, § 51, § 53, § 55, § 56, SKREŚLONO: § 12, § 13, § 14, § 212008-01-18 do dziś
326.05.2011 R. -ZMIANA: § 7, § 8, § 9, § 38, § 45, § 55, § 66.2011-06-16 do dziś
406.06.2013 R., ZMIANA: § 6, § 9, § 52, § 55.2013-09-09 do dziś
510.05.2018R., PODTYTUŁ 3.1.; § 4; PODTYTUŁ 3.2.; § 5; PODTYTUŁ 3.3.; § 6; PODTYTUŁ 3.4; § 8 UST. 7; PODTYTUŁ 3.5; § 9 UST. 1 I 3; § 18; § 19; § 25; § 26; § 27; § 28 UST. 1, 2 I 3; § 31; § 32; § 35 UST. 1, 36 UST. 5; §37; § 38 UST. 1 I 2, § 39 I § 40 UST. 1; TYTUŁ 9; § 45 UST. 1 I 2; § 49 UST. 11; §51: UST. 1 I 2; § 54 UST. 4; § 56 UST. 13 I 18; § 60 UST. 1 LIT. A; § 66 UST. 1; § 68 UST. 5, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU2018-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2007-06-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuNA PODSTAWIE ART. 108 USTAWY Z DNIA 16.09.1982 R. PRAWO SPÓŁDZIELCZE (DZ.U.Z 1982 R.NR 30, POZ.210Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 63 UST. 8 STATUTU, WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PRACOWNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „IDEALNE MIESZKANIE” PODJĘŁO W DNIU1.12.2006 R.UCHWAŁĘ O PODZIALE SPÓŁDZIELNI. PODZIAŁ NASTĄPIŁ W TEN SPOSÓB, ŻE Z PRACOWNICZEJ SPÓŁDZILENI MIESZKANIOWEJ „IDEALNE MIESZKANIE” WYDZIELONA ZOSTAŁA NOWO POWSTAJĄCA SPÓŁDZILENIA MIESZKANIOWA „IDEALNE MIESZKANIE-CENTRUM” W DNIU 18.01.2007 R.NA PODST ART. 109 § 1 USTAWY Z DNIA 16.09.1982 R. PRAWO SPÓŁDZIELCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW PRZECHODZĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „IDEALNE MIESZKANIE-CENTRUM” UCHWALIŁO STATUT SPÓŁDZIELNI I DOKONAŁO WYBORU ORGANÓW.2007-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółdzielnia
11. NazwaPRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „IDEALNE MIESZKANIE”2007-06-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2007-06-29 do dziś
3. Numer w rejestrze0000063561 2007-06-29 do dziś
5. Numer REGON0008786882007-06-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZADU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK). W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA PREZES LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW.2007-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPEŁCZEWSKI2007-06-29 do dziś
2. ImionaPIOTR MIECZYSŁAW2007-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-06-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-06-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBIERZCHOWSKI2019-06-06 do dziś
2. ImionaBOGDAN MIECZYSŁAW2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁÓWCZYK ZUBEK2019-06-06 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZA KUCZYŃSKI2018-07-06 do dziś
2. ImionaJAN2018-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROCKI2019-06-06 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZASKA WIECZOREK2019-06-06 do dziś
2. ImionaJOANNA SANDRA2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ INNYCH OSÓB PRAWNYCH LUB FIZYCZNYCH (NP. SPÓŁDZIELNI, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, TOWARZYSTW BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO, KOMUNALNYCH ZAKŁADÓW GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ).2009-12-31 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI, JAK RÓWNIEŻ NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW LUB OSÓB NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWA DO LOKALI LUB ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALI ORAZ OSÓB TRZECICH2015-06-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU CZŁONKOM LUB INNYM OSOBOM2015-06-16 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-06-16 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2008 okres 01.07.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
2data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
3data złożenia 02.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-29 do dziś
4data złożenia 08.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
5data złożenia 06.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-14 do dziś
6data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-09 do dziś
7data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
8data złożenia 09.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
9data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-18 do dziś
10data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
11data złożenia 24.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
12data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
13data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
14data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
15data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.07.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-07-29 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-06-14 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-09-09 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-18 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-07-29 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-06-14 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-09-09 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-18 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu129.06.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-07-29 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-06-14 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-09-09 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-18 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów