BONINI-WERA HOSZOWSKA & WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000283916
Numer REGON: 141038648
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2009-03-05
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/3152/9/748]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONINI-WERA HOSZOWSKA & WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2009-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina ZIELONKA miejscowość ZIELONKA2007-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONKA ulica MICKIEWICZA nr domu 47 kod pocztowy 05-220 poczta ZIELONKA kraj POLSKA 2007-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 21.05.2007 R. ORAZ ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 18.06.2007 R.2007-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOSZOWSKA2007-06-29 do dziś
2. ImionaWERA2007-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-06-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-06-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-06-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-06-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA WĄSAK2007-06-29 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2007-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-06-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-06-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 98 Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2007-06-29 do dziś
251 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2007-06-29 do dziś
351 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2007-06-29 do dziś
451 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2007-06-29 do dziś
551 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2007-06-29 do dziś
651 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2007-06-29 do dziś
751 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2007-06-29 do dziś
852 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji29.12.2008 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 29.12.2008 R. UCHWAŁA NR 12009-03-05 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW SAMODZIELNIE2009-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOSZOWSKA2009-03-05 do dziś
2. ImionaWERA2009-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA2009-03-05 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2009-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności29.12.2008 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 29.12.2008 R.2009-03-05 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2009-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów