EMUZ JOINT VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000283822
Numer REGON: 190520210
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2018-07-21
Sygnatura akt[RDF/566022/18/287]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-06-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 190520210 NIP 59301032572007-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMUZ JOINT VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 5988 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ VII GOSPODARCZY2007-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI2007-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI ulica OBR. WESTERPLATTE nr domu 6 kod pocztowy 83-000 poczta PRUSZCZ GDAŃSKI kraj POLSKA 2007-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 28.05.1991 R. ZOFIA GŁOGOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA 46, REPERTORIUM A NR 1741/19912007-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZKOWSKI2007-06-28 do dziś
2. ImionaMAREK JÓZEF2007-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały221; 110.390,00 PLN2007-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-06-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego110390,00 ZŁ2007-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport155275,00 ZŁ2007-06-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI2007-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZKOWSKI2007-06-28 do dziś
2. ImionaMAREK JÓZEF2007-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2007-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBUCZKOWSKI2007-06-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2007-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-06-28 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2007-06-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 86 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH2007-06-28 do dziś
251 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2007-06-28 do dziś
352 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2007-06-28 do dziś
472 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2007-06-28 do dziś
573 10 G PRACE BADAWCZE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI2007-06-28 do dziś
645 51 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2007-06-28 do dziś
760 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2007-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.11.2009 okres ZA ROK 20072010-04-16 do dziś
2data złożenia 26.11.2009 okres ZA ROK 20082010-04-16 do dziś
3data złożenia 25.11.2010 okres ZA ROK 20092010-12-15 do dziś
4data złożenia 28.12.2011 okres 20102012-01-24 do dziś
5data złożenia 31.07.2012 okres ZA ROK 20112012-08-14 do dziś
6data złożenia 31.07.2013 okres 20122013-12-05 do dziś
7data złożenia 31.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-07 do dziś
8data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
9data złożenia 08.07.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-09 do dziś
10data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-09 do dziś
11data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
12data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20072010-04-16 do dziś
2ZA ROK 20082010-04-16 do dziś
3ZA ROK 20092010-12-15 do dziś
420102012-01-24 do dziś
5ZA ROK 20112012-08-14 do dziś
620122013-12-05 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-07 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-09 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-09 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20072010-04-16 do dziś
2ZA ROK 20082010-04-16 do dziś
3ZA ROK 20092010-12-15 do dziś
420102012-01-24 do dziś
5ZA ROK 20112012-08-14 do dziś
620122013-12-05 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-09 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów