„BUDOM” A. I T. STAŃCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000283795
Numer REGON: 473229561
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-07-06
Sygnatura akt[RDF/311528/21/916]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-07-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 473229561 NIP 77524624682007-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOM” A. I T. STAŃCZYK SPÓŁKA JAWNA2007-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina KUTNO miejscowość KUTNO2007-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość KUTNO ulica GRUNWALDZKA nr domu 83 kod pocztowy 99-300 poczta KUTNO kraj POLSKA 2007-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 28.05.2007 ROKU2007-07-05 do dziś
26.07.2007 ROK, ZMIENIONO § § 5 I 9 UMOWY2007-10-16 do dziś
320.03.2009 R. ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI2009-08-14 do dziś
406.06.2014 R. ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.2014-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-07-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 26 § 4 ZDANIE 3 KSH SPÓŁKI CYWILNEJ O NAZWIE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „BUDOM” S.C. W SPÓŁKĘ JAWNĄ „BUDOM” A. I T. STAŃCZYK SPÓŁKA JAWNA NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z 28.05.2007 ROKU, WSPÓLNICY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ ZAREJESTROWANI W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MIEJSKI W KUTNIE TOMASZ STAŃCZYK POD NUMEREM 10189, ALEKSANDRA STAŃCZYK POD NUMEREM 10606, MARIAN DĘBICKI POD NUMEREM 10996.2007-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZYK2007-07-05 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA JADWIGA2007-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-07-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-07-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-07-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZYK2007-07-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2007-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-07-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-07-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-07-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2007-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZYK2007-07-05 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA JADWIGA2007-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZYK2007-07-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2007-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2014-08-29 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-08-29 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2014-08-29 do dziś
446 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2014-08-29 do dziś
546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2014-08-29 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2014-08-29 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-08-29 do dziś
847 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-08-29 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-08-29 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.03.2011 okres 2010 ROK2011-04-19 do dziś
2data złożenia 09.05.2012 okres 2011 R.2012-06-22 do dziś
3data złożenia 27.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-16 do dziś
4data złożenia 16.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
5data złożenia 10.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
6data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
7data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
8data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
9data złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-17 do dziś
10data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192007-07-05 do dziś
11data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
12data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 ROK2011-04-19 do dziś
22011 R.2012-06-22 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-16 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
82007 ROK2008-06-02 do dziś
92008 R.2009-10-23 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192007-07-05 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów