BUILDING BUSINESS BRIDGES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000283389
Numer REGON: 240678041
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-02-03
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/684/20/780]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUILDING BUSINESS BRIDGES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŻYWIEC miejscowość ŻYWIEC2007-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻYWIEC ulica KOMOROWSKICH nr domu 58 kod pocztowy 34-300 poczta ŻYWIEC kraj POLSKA 2007-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.03.2007 R. REP. A NR 2302/2007 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ PRUSZCZYŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŻYWCU RYNEK 1; AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.05.2007 R. REP. A NR 4334/2007 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ PRUSZCZYŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŻYWCU RYNEK 1 -ZMIENIONO PAR. 4 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI.2007-06-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.09.2010 R., REP. A NR 9438/2010, NOTARIUSZ MAŁGORZATA PRUSZCZYŃSKA, KANCEALRIA NOTARIALNA W ŻYWCU -ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2010-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPROWSKI2007-06-25 do dziś
2. ImionaMARGARET JOAN2007-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2007-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-06-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, -INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DWUOSOBOWO LUB JEDEN ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, -PROKURENT SAMOISTNY -JEDNOOSOBOWO, -PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD -NA ZASADACH I W ZAKRESIE OKREŚLONYM W PEŁNOMOCNICTWIE.2007-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPROWSKI2007-06-25 do dziś
2. ImionaMARGARET JOAN2007-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-06-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.07.2008 okres 01.07.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-12 do dziś
2data złożenia 09.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-27 do dziś
3data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009.-31.12.2009.2010-07-09 do dziś
4data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010.-31.12.2010.2011-08-10 do dziś
5data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
6data złożenia 13.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
7data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
8data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
9data złożenia 05.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
10data złożenia 22.01.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-02-03 do dziś
11data złożenia 22.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-03 do dziś
12data złożenia 22.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-03 do dziś
13data złożenia 22.01.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-12 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-04-27 do dziś
301.01.2009.-31.12.2009.2010-07-09 do dziś
401.01.2010.-31.12.2010.2011-08-10 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-02-03 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-03 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-03 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu122.03.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-12 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-04-27 do dziś
301.01.2009.-31.12.2009.2010-07-09 do dziś
401.01.2010.-31.12.2010.2011-08-10 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-02-03 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-03 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-03 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów