ARTBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000283387
Numer REGON: 320370261
Numer NIP: 8522508983
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/336887/21/985]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-06-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 320370261 NIP 85225089832007-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2007-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica 5GO LIPCA nr domu 19C kod pocztowy 70-376 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2007-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112 CZERWCA 2007 R. NOTARIUSZ DARIUSZ GRZEGORZ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 5612/20072007-06-22 do dziś
219 LIPCA 2007 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 6961/2007, NOTARIUSZ DARIUSZ GRZEGORZ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIANA -§ 7, § 8;2007-10-01 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 LUTEGO 2012 R., REP. A NR 527/2012, NOTARIUSZ ZDZISŁAWA CZERMECHA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO: § 16 LIT.A, LIT.C, LIT.H, LIT.K; SKREŚLONO § 14 PKT 3, § 20.2012-03-14 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 LISTOPADA 2016 R., REP. A NR 1964/2016, NOTARIUSZ NATALIA SNELA - SAWCZYN, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: §7 UST.1, §8, §15 UST.3 - DODANO: §15 UST.62017-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KIELNIA”2007-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0010978982007-06-22 do dziś
4. Numer KRS0000130232 2007-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28.506 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.425.300,00 ZŁ.2017-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1425350,00 ZŁ2017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1175300,00 ZŁ2007-10-01 do dziś
21150000,00 ZŁ2017-06-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT.2007-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI BERTUS2017-04-27 do dziś
2. ImionaROBERT MACIEJ2007-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-12-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-09-22 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-09-22 do dziś
342 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-09-22 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-09-22 do dziś
543 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-09-22 do dziś
643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-09-22 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-22 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-09-22 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-09-22 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.05.2008 okres 1 LIPCA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-05 do dziś
2data złożenia 29.06.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-05 do dziś
3data złożenia 15.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-22 do dziś
4data złożenia 07.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-02 do dziś
5data złożenia 06.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-11-29 do dziś
6data złożenia 02.01.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-12 do dziś
7data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-30 do dziś
8data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
9data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
10data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
11data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
12data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
13data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
14data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 LIPCA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-05 do dziś
21 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-05 do dziś
31 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-22 do dziś
41 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-02 do dziś
51 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-11-29 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-12 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-30 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 LIPCA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-05 do dziś
21 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-05 do dziś
31 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-22 do dziś
41 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-02 do dziś
51 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-11-29 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-12 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-30 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów