B.E.M. INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000283378
Numer REGON: 140854618
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-12-02
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/34932/19/7]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-06-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140854618 NIP 83817953302010-03-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaB.E.M. INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻYRARDOWSKI gmina ŻYRARDÓW miejscowość ŻYRARDÓW2007-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻYRARDÓW ulica UL. PAWŁA HULKI-LASKOWSKIEGO nr domu 8A kod pocztowy 96-300 poczta ŻYRARDÓW kraj POLSKA 2019-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 STYCZNIA 2007 R., NOTARIUSZ PIOTR KUCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA BEATA KUCZYŃSKA NOTARIUSZ, PIOTR KUCZYŃSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM, REPERTORIUM A NR 441/07 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 STYCZNIA 2007 R., NOTARIUSZ PIOTR KUCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA BEATA KUCZYŃSKA NOTARIUSZ, PIOTR KUCZYŃSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM, REPERTORIUM A NR 840/07-ZMIANA PARAGRAFU 14 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2007-06-26 do dziś
223.02.2010 R. REP. A NR 741/2010, ADAM BOŻYKOWSKI -NOTARIUSZ, KANCELARIA W ŻYRARDOWIE PRZY UL. OKRZEI 31, ZMIENIONO PAR. 7, 11, 14, 15.2010-03-29 do dziś
306.02.2012 R., REPERTORIUM A NR 516/2012, NOTARIUSZ ELŻBIETA MARIA BOŻYKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETY MARII BOŻYKOWSKIEJ W ŻYRARDOWIE, ZMIANY PAR. 2, PAR. 15, PAR. 16 UMOWY SPÓŁKI2012-06-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSORAL2010-03-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ ADAM2010-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ2010-03-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABKA2012-06-12 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2012-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O WARTOŚCI 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17000 ZŁ2012-06-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚMIGIELSKI2019-12-02 do dziś
2. ImionaEDWARD KAZIMIERZ2019-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁOTYCH2019-12-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2007-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY ORAZ NIE POWOŁANO PROKURENTA SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.2012-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSORAL2010-03-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ ADAM2010-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGRABKA2012-06-12 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2012-06-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-06-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-03-29 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-03-29 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-03-29 do dziś
445 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-03-29 do dziś
545 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-03-29 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-03-29 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-03-29 do dziś
871 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-03-29 do dziś
981 10 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-03-29 do dziś
1042 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2008 okres 16.01.2007-31.12.20072008-07-16 do dziś
2data złożenia 25.08.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-27 do dziś
3data złożenia 13.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.01.2007-31.12.20072008-07-16 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-09-27 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.01.2007-31.12.20072008-07-16 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-09-27 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów