CUSTOMER PROVIDE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000283002
Numer REGON: 020541111
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2017-05-24
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/14130/17/377]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-06-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020541111 NIP 89926056082008-05-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUSTOMER PROVIDE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. HONORIUSZA BALZAKA nr domu 2B nr lokalu 28 kod pocztowy 52-437 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-05-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@BAIKALPL.COM2013-03-01 do dziś
4. Adres strony internetowejBAIKALPL.COM2013-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.06.2007 R. NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 20/21, AKT NOTARIALNY REP. A NR 2649/2007.2007-06-18 do dziś
230.04.2008 R. REP. A NR 6533/2008 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DOMINIKĘ GRODZIŃSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ DOMINIKA GRODZIŃSKA I SEBASTIAN SZAFRAŃSKI SPÓŁKA PARTNERSKA UL. RUSKA 20/21, WROCŁAW, ZMIANA DOTYCZY § 3.2008-05-12 do dziś
318.03.2009 R., REPERTORIUM A NR 1288/2008, NOTARIUSZ MAŁGORZATA BAŃKOSZ-RUŚKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 1/3, 53-334 WROCŁAW, § 3 UST. 1 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.2009-06-17 do dziś
423.01.2013 R., REPERTORIUM A NR 111/2013, NOTARIUSZ RENATA MIKULEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KĄTACH WROCŁAWSKICH, UL. WRZOSOWA 21 - §2 I §3 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.2013-03-01 do dziś
5AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 22.07.2014 R. PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ KAWECKĄ-PYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. BOLESŁAWA PRUSA 1/25, REP. A NR 2451/2014. ZMIENIONO § 2, § 3, § 9 PKT. 3 W AKCIE ZAŁOŻYCIELSKIM SPÓŁKI.2014-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-06-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANG2007-06-18 do dziś
2. ImionaJUNG WON2007-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały495 (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2015-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-06-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-06-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaYOU2015-01-26 do dziś
2. ImionaSOOG JIN2015-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANG2007-06-18 do dziś
2. ImionaJUNG WON2007-06-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-06-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2007-06-18 do dziś
251 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2007-06-18 do dziś
351 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2007-06-18 do dziś
452 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2007-06-18 do dziś
552 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2007-06-18 do dziś
652 47 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK2007-06-18 do dziś
752 47 B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2007-06-18 do dziś
860 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY2007-06-18 do dziś
960 21 A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI2007-06-18 do dziś
1060 21 B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY2007-06-18 do dziś
1160 21 C TRANSPORT PASAŻERSKI ROZKŁADOWY POZOSTAŁY2007-06-18 do dziś
1251 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2007-06-18 do dziś
1360 22 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2007-06-18 do dziś
1460 23 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, POZOSTAŁY2007-06-18 do dziś
1560 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2007-06-18 do dziś
1660 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2007-06-18 do dziś
1760 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2007-06-18 do dziś
1861 10 A TRANSPORT MORSKI2007-06-18 do dziś
1961 10 B TRANSPORT WODNY PRZYBRZEŻNY2007-06-18 do dziś
2061 20 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY2007-06-18 do dziś
2162 10 Z TRANSPORT LOTNICZY REGULARNY2007-06-18 do dziś
2262 20 Z TRANSPORT LOTNICZY NIEREGULARNY2007-06-18 do dziś
2351 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-06-18 do dziś
2463 11 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2007-06-18 do dziś
2563 11 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2007-06-18 do dziś
2663 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2007-06-18 do dziś
2763 12 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2007-06-18 do dziś
2863 12 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2007-06-18 do dziś
2963 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2007-06-18 do dziś
3063 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2007-06-18 do dziś
3163 22 A DZIAŁALNOŚĆ PORTÓW MORSKICH2007-06-18 do dziś
3263 22 B DZIAŁALNOŚĆ PORTÓW ŚRÓDLĄDOWYCH2007-06-18 do dziś
3363 22 C OBSŁUGA ŻEGLUGI MORSKIEJ I ŚRÓDLĄDOWEJ2007-06-18 do dziś
3451 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2007-06-18 do dziś
3563 23 A DZIAŁALNOŚĆ PORTÓW LOTNICZYCH2007-06-18 do dziś
3663 23 B KONTROLA RUCHU LOTNICZEGO2007-06-18 do dziś
3763 23 C OBSŁUGA NAZIEMNA STATKÓW POWIETRZNYCH2007-06-18 do dziś
3863 40 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2007-06-18 do dziś
3963 40 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2007-06-18 do dziś
4063 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH.2007-06-18 do dziś
4171 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2007-06-18 do dziś
4271 22 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2007-06-18 do dziś
4371 23 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2007-06-18 do dziś
4471 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2007-06-18 do dziś
4551 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2007-06-18 do dziś
4671 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-06-18 do dziś
4771 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2007-06-18 do dziś
4872 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-06-18 do dziś
4972 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2007-06-18 do dziś
5072 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-06-18 do dziś
5172 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2007-06-18 do dziś
5274 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2007-06-18 do dziś
5374 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-06-18 do dziś
5474 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-06-18 do dziś
5574 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2007-06-18 do dziś
5651 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2007-06-18 do dziś
5774 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2007-06-18 do dziś
5874 50 B DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WYŁĄCZNIE NA RZECZ JEDNEGO PODMIOTU2007-06-18 do dziś
5974 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2007-06-18 do dziś
6074 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-06-18 do dziś
6152 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2007-06-18 do dziś
6245 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2007-06-18 do dziś
6345 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2007-06-18 do dziś
6452 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2007-06-18 do dziś
6545 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2007-06-18 do dziś
6645 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-06-18 do dziś
6751 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2007-06-18 do dziś
6864 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA2007-06-18 do dziś
6972 INFORMATYKA2007-06-18 do dziś
7074 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2007-06-18 do dziś
7132 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH2007-06-18 do dziś
7251 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2007-06-18 do dziś
7351 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2007-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
2data złożenia 16.07.2012 okres ROK 20112012-08-02 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
4data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
5data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
6data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
2ROK 20112012-08-02 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
2ROK 20112012-08-02 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów