„GRZEGORZ SMOLICKI VP INVEST LAND” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000282900
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2007-06-15
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/10874/7/687]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2007-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRZEGORZ SMOLICKI VP INVEST LAND” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2007-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI2007-06-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOMIANKI ulica LEŚNA nr domu 2A kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA 2007-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.06.2007 SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MARZENĘ AMBROZIAK, ZASTĘPCĘ ANNY BRZOZOWSKIEJ, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 38 M.9 REPERTORIUM A NR 3128/20072007-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLICKI2007-06-15 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2007-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-06-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2007-06-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2007-06-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-06-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2007-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHAŁ ŚLEDZIK VP INVEST DEVELOPMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA2007-06-15 do dziś
4. Numer KRS0000261578 2007-06-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2007-06-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej60000 PLN (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY)2007-06-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego60000 PLN (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY)2007-06-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2007-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego60000 PLN (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY)2007-06-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2007-06-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO2007-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLICKI2007-06-15 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2007-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2007-06-15 do dziś
270 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2007-06-15 do dziś
345 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2007-06-15 do dziś
445 22 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2007-06-15 do dziś
545 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2007-06-15 do dziś
645 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-06-15 do dziś
745 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-06-15 do dziś
851 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2007-06-15 do dziś
951 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2007-06-15 do dziś
1060 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2007-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów