„CODEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000282679
Numer REGON: 020514195
Numer NIP: 8992616983
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-14
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2023-04-06
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/13113/22/853]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-06-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020514195 NIP 89926169832008-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CODEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2023-04-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. JEŹDZIECKA nr domu 16 kod pocztowy 53-032 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2023-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.04.2007 R.; NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. TĘCZOWA 11, REPERTORIUM A NR 2224/2007.2007-06-14 do dziś
231.10.2007 R. REP. A NR 6632/2007 NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2008-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-06-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLACHCIC2007-06-14 do dziś
2. ImionaMARCIN DAWID2007-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2198 (DWA TYSIĄCE STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 109.900 ZŁ (STO DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)2008-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-06-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego109900,00 ZŁ2008-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-06-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2007-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLACHCIC2007-06-14 do dziś
2. ImionaMARCIN DAWID2007-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-06-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 23 Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2007-06-14 do dziś
221 25 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-06-14 do dziś
322 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-06-14 do dziś
422 23 Z INTROLIGATORSTWO2007-06-14 do dziś
522 24 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU2007-06-14 do dziś
651 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2007-06-14 do dziś
751 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2007-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.12.2008 okres 2007 R.2009-02-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 R.2009-02-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 R.2009-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów