BONVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000282405
Numer REGON: 141035963
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2017-12-19
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/98551/17/164]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-06-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1410359632008-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WSPÓLNA nr domu 35 nr lokalu 7 kod pocztowy 00-519 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.05.2007 ROKU, MARIUSZ BIAŁECKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE UL. WSPÓLNA 57 LOK. 6, 00-687 WARSZAWA. REPERTORIUM A NR 3279/2007.2007-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLERDEN ALEX2008-02-04 do dziś
2. ImionaSONJA2008-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2008-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-02-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI W SPÓŁCE POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA2007-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEX2017-12-19 do dziś
2. ImionaSIEGFRIED MANFRED2017-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-12-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-19 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-12-19 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-12-19 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2017-12-19 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-12-19 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2017-12-19 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2017-12-19 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-12-19 do dziś
945 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.05.2008 okres 11.05.2007 -31.12.20072008-06-24 do dziś
2data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-09-06 do dziś
3data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-09-06 do dziś
4data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-06 do dziś
5data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-06 do dziś
6data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-06 do dziś
7data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego111.05.2007 -31.12.20072008-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu111.05.2007 -31.12.20072008-06-24 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-09-06 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-09-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-06 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-06 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów