APTEKA RODZINNA MGR FARM. KAMIL OLSZANECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000282318
Numer REGON: 070615796
Numer NIP: 5511006762
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-11
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-12-21
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/21204/23/902]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-06-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA RODZINNA MGR FARM. KAMIL OLSZANECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2007-06-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina WADOWICE miejscowość WADOWICE2007-06-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WADOWICE ulica PODGÓRSKA nr domu 6 kod pocztowy 34-100 poczta WADOWICE kraj POLSKA 2007-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.05.2007 R.2007-06-11 do dziś
21.11.2023 R., ZMIANA: § 1 UST. 2, § 4 I § 52023-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-06-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DN. 08.05.2007 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ O PSZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 551 KSH2007-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA S.C. KRYSTYNA OLSZANECKA, JACEK OLSZANECKI2007-06-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-06-11 do dziś
3. Numer w rejestrzeSO-6634/01; SO-6633/012007-06-11 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ WADOWIC2007-06-11 do dziś
5. Numer REGON0706157962007-06-11 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZANECKI2007-06-11 do dziś
2. ImionaJACEK STANISŁAW2007-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-06-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-06-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-06-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-06-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZANECKI2007-06-11 do dziś
2. ImionaKAMIL PIOTR2007-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-06-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-06-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-06-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKI Z TYM, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ MGR FARM. KAMIL OLSZANECKI I JACEK OLSZANECKI2007-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZANECKI2007-06-11 do dziś
2. ImionaKAMIL PIOTR2007-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZANECKI2007-06-11 do dziś
2. ImionaJACEK STANISŁAW2007-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-12-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-12-21 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-12-21 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2023-12-21 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-12-21 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
2data złożenia 05.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
3data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
4data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów