„BUK INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000282292
Numer REGON: 120513287
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2019-09-17
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/26444/19/760]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUK INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-01-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SMOLEŃSK nr domu 25A nr lokalu 3 kod pocztowy 31-108 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.04.2007, REP. A NR 2384/2007, NOTARIUSZ IZABELA SŁOWIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OLKUSZU2007-06-05 do dziś
205.01.2018 R., NOTARIUSZ PAWEŁ WIATER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 14/2018, ZMIANA: § 6, § 7 UST. 3.2018-01-25 do dziś
330.08.2019 R., REP. A NR 2063/2019, NOTARIUSZ PAWEŁ WIATER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, W § 6 DODANO PKT 46 I 472019-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSMENDA2007-06-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ BOGUSŁAW2007-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały999 UDZIAŁÓW PO 50, - ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.950, - ZŁ2007-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-06-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSMENDA2007-06-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ BOGUSŁAW2007-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-06-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-01-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2018-01-25 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-01-25 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-01-25 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-01-25 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-01-25 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2018-01-25 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-01-25 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-01-25 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-08-21 do dziś
2data złożenia 30.07.2013 okres 2008 ROK2013-08-21 do dziś
3data złożenia 30.07.2013 okres 2007 ROK2013-08-21 do dziś
4data złożenia 26.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-09 do dziś
5data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
6data złożenia 30.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
7data złożenia 16.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-21 do dziś
8data złożenia 16.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-21 do dziś
9data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
10data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-09-28 do dziś
11data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 - 31.12.20092013-08-21 do dziś
22008 ROK2013-08-21 do dziś
32007 ROK2013-08-21 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-10-09 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-21 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-21 do dziś
901.01.2010-31.12.20102012-11-08 do dziś
1001.01.2011-31.12.20112012-11-08 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 - 31.12.20092013-08-21 do dziś
22008 ROK2013-08-21 do dziś
32007 ROK2013-08-21 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-10-09 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-21 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-21 do dziś
901.01.2010-31.12.20102012-11-08 do dziś
1001.01.2011-31.12.20112012-11-08 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów