DNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000282269
Numer REGON: 020542085
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-09-16
Sygnatura akt[RDF/239916/20/742]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2007-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PROSTA nr domu 36 kod pocztowy 53-508 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2012-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.02.2007 R., REP. A NR 522/2007, NOTARIUSZ KRZYSZTOF LEGIĘĆ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PL. MUZEALNYM 9/3,2007-06-05 do dziś
227 MAJA 2008 R. REPERTORIUM A NR 2788/2008, NOTARIUSZ KRZYSZTOF LEGIĘĆ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCLAWIU PLAC MUZEALNY 9/3, ZMIANA § 24 USTĘP 2 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2008-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOVÁK2019-05-09 do dziś
2. ImionaPETR2019-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)2019-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORČICA2019-05-22 do dziś
2. ImionaDAVID2019-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2019-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDICHTL2019-05-22 do dziś
2. ImionaJAN2019-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2019-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDORAZOWO POWYŻEJ KWOTY 200.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ZAWSZE PREZESA ZARZĄDU I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.2008-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORČICA2019-05-22 do dziś
2. ImionaDAVID2019-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDICHTL2019-05-22 do dziś
2. ImionaJAN2019-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOVÁK2019-05-09 do dziś
2. ImionaPETR2019-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-06-05 do dziś
252 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-06-05 do dziś
352 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2007-06-05 do dziś
452 6 HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2007-06-05 do dziś
560 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2007-06-05 do dziś
670 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2007-06-05 do dziś
771 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2007-06-05 do dziś
871 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2007-06-05 do dziś
973 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2007-06-05 do dziś
1074 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-06-05 do dziś
1174 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2007-06-05 do dziś
1245 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2007-06-05 do dziś
1374 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2007-06-05 do dziś
1474 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-06-05 do dziś
1545 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2007-06-05 do dziś
1645 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-06-05 do dziś
1745 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-06-05 do dziś
1845 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2007-06-05 do dziś
1951 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2007-06-05 do dziś
2051 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2007-06-05 do dziś
2151 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2007-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-26 do dziś
2data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
3data złożenia 02.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-06 do dziś
4data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
5data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
6data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
7data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
8data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
9data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
10data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
11data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-26 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-06 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-10-09 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-26 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-06 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-19 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów