STEELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000282209
Numer REGON: 140970106
Numer NIP: 1231109944
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2021-06-25
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/3187/21/694]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-06-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140970106 NIP 12311099442010-01-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTEELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-01-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina NYSA miejscowość NYSA2010-01-05 do dziś
2. Adresmiejscowość NYSA ulica RYNEK nr domu 36C nr lokalu 7 kod pocztowy 48-300 poczta NYSA kraj POLSKA 2018-09-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@STEEL-EX.PL2015-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.05.2007, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NUMER 5118/20072007-06-05 do dziś
207.12.2009 R., REPERTORIUM A NR 6921/2009, NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE ZMIANA PAR. 2, 3, 7, 9 UST. 1, 10, 15 UST. 1, 20 UST. 12010-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKI2010-01-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ SEBASTIAN2010-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2010-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-01-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-24 do dziś
2data złożenia 08.11.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102013-03-22 do dziś
3data złożenia 08.11.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112013-03-22 do dziś
4data złożenia 16.10.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-12 do dziś
5data złożenia 22.01.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-03 do dziś
6data złożenia 22.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-03 do dziś
7data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-03-30 do dziś
8data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-30 do dziś
9data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009-31.12.20092010-06-24 do dziś
201.01.2010-31.12.20102013-03-22 do dziś
301.01.2011-31.12.20112013-03-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-03 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-03 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-03-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-30 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-30 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-30 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009-31.12.20092010-06-24 do dziś
201.01.2010-31.12.20102013-03-22 do dziś
301.01.2011-31.12.20112013-03-22 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-03 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-03 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-03-30 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-30 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji27.06.2014R., NOTARIUSZ ANNA NIEDUŻAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 2763/20142015-01-12 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR- JEDNOOSOBOWO2015-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSZCZEPAŃSKI2015-01-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ SEBASTIAN2015-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności27.06.2014R., NOTARIUSZ ANNA NIEDUŻAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 2763/20142015-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów