FIRMA HANDLOWO TRANSPORTOWA MEGA-TRANS JANUSZ CZARZASTY BOŻENNA CZARZASTA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-12 godz. 13:55:07
Numer KRS: 0000282082
Numer REGON: 130285230
Numer NIP: 5661416792
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-07-06
Sygnatura akt[RDF/525262/23/76]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-06-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 130285230 NIP 56614167922007-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO TRANSPORTOWA MEGA-TRANS JANUSZ CZARZASTY BOŻENNA CZARZASTA SPÓŁKA JAWNA2007-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat CIECHANOWSKI gmina GRUDUSK miejscowość GRUDUSK2007-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GRUDUSK ulica KONOPNICKIEJ nr domu 19 kod pocztowy 06-460 poczta GRUDUSK kraj POLSKA 2007-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.02.20062007-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-06-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWO TRANSPORTOWA MEGA-TRANS S.C. CZARZASTY JANUSZ CZARZASTA BOŻENNA W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. W SPÓŁKĘ JAWNĄ -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 20.02.2006 WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: JANUSZ TADEUSZ CZARZASTY EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 6410-1-323-/01/05 PROWADZONA PRZEZ WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE BOŻENNA LUCJA CZARZASTA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 6410-1-324-/01/05 PROWADZONA PRZEZ WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE2007-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARZASTY2007-06-01 do dziś
2. ImionaJANUSZ TADEUSZ2007-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-06-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-06-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-06-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-06-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARZASTA2007-06-01 do dziś
2. ImionaBOŻENNA LUCJA2007-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-06-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-06-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-06-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-06-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE.2007-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARZASTY2007-06-01 do dziś
2. ImionaJANUSZ TADEUSZ2007-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARZASTA2007-06-01 do dziś
2. ImionaBOŻENNA LUCJA2007-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCZARZASTY2007-06-01 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JANUSZ2007-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-06-01 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2007-06-01 do dziś
21. NazwiskoCZARZASTY2007-06-01 do dziś
2. ImionaLESZEK2007-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-06-01 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2007-06-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-02-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2021-02-26 do dziś
201 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2021-02-26 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-02-26 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-02-26 do dziś
546 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2021-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.03.2012 okres 2010 R.2012-03-12 do dziś
2data złożenia 02.03.2012 okres 01.01.2009 -31.12.20092012-03-12 do dziś
3data złożenia 02.03.2012 okres 01.01.2008 -31.12.20082012-03-12 do dziś
4data złożenia 02.03.2012 okres 01.01.2007 -31.12.20072012-03-12 do dziś
5data złożenia 09.09.2013 okres 2012R.2013-09-24 do dziś
6data złożenia 09.09.2013 okres 2011R.2013-09-24 do dziś
7data złożenia 24.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-13 do dziś
8data złożenia 24.11.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-13 do dziś
9data złożenia 24.11.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-01-13 do dziś
10data złożenia 02.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
11data złożenia 23.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
12data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
13data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
14data złożenia 11.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-11 do dziś
15data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
16data złożenia 06.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 R.2012-03-12 do dziś
22009 R.2012-03-12 do dziś
32008 R.2012-03-12 do dziś
42007 R.2012-03-12 do dziś
52012R.2013-09-24 do dziś
62011R.2013-09-24 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-13 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-01-13 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-11 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów