DOL-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000281691
Numer REGON: 140967430
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2020-09-28
Sygnatura akt[RDF/244273/20/730]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOL-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI2017-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-05-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-05-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŁODYGOWA nr domu 26 kod pocztowy 03-687 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.05.2007 R. PAWEŁ ORŁOWSKI -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -2679/2007.2007-05-28 do dziś
221.07.2011 R. -PAWEŁ ORŁOWSKI -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -7781/2011 -ZMIENIONO § 6 UST. 1, § 18 UST. 2, DODANO § 18 UST. 5, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2011-08-29 do dziś
301.03.2013 R., NOTARIUSZ JAKUB SZYMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 9526/2013 ZMIANA § 182013-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-05-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAVARES CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3668690362017-04-26 do dziś
4. Numer KRS0000670385 2017-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000 000,00 ZŁOTYCH2017-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-04-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2000000,00 ZŁ2007-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2013-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACHNIK2017-03-13 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2017-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-13 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-01-29 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-01-29 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-29 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-01-29 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-01-29 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-29 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-01-29 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-29 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-01-29 do dziś
1071 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.09.2008 okres 10.05.2007 -31.12.20072008-10-16 do dziś
2data złożenia 16.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
3data złożenia 15.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-27 do dziś
4data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-07 do dziś
5data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
6data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-21 do dziś
7data złożenia 07.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
8data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
9data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
10data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
11data złożenia 26.06.2018 okres OD 26.07.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
12data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
13data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.05.2007 -31.12.20072008-10-16 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-10-27 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-09-07 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-21 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.05.2007 -31.12.20072008-10-16 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-10-27 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-09-07 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-21 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
11OD 26.07.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W WARSZAWIE nr X GU 398/17 data 26.07.20172017-10-04 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ2017-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENART2017-10-04 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ WOJCIECH2017-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-04 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów