FIRMA HANDLOWA DUET SPÓŁKA JAWNA MONIKA I TOMASZ FRANCZUK

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000281673
Numer REGON: 030270294
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-05-31
Sygnatura akt[RDF/492414/23/931]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA DUET SPÓŁKA JAWNA MONIKA I TOMASZ FRANCZUK2007-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-05-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina KONSTANTYNÓW miejscowość KONSTANTYNÓW2007-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KONSTANTYNÓW ulica PL. WOLNOŚCI nr domu 27 kod pocztowy 21-543 poczta KONSTANTYNÓW kraj POLSKA 2007-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.03.2007 R.2007-05-29 do dziś
219.06.2009 R. -ZMIANA § 22009-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-05-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA ZGODNIE Z ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA ISTNIEJĄCEJ SPÓŁKI CYWILNEJ WYSTĘPUJĄCEJ POD FIRMĄ: FIRMA HANDLOWA DUET SPÓŁKA CYWILNA MONIKA I TOMASZ FRANCZUK NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.03.2007 ROKU.2007-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA DUET SPÓŁKA CYWILNA MONIKA I TOMASZ FRANCZUK2007-05-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-05-29 do dziś
3. Numer w rejestrze6410/306/06; 6411/307/062007-05-29 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrWÓJT GMINY KONSTANTYNÓW2007-05-29 do dziś
5. Numer REGON0302702942007-05-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCZUK2007-05-29 do dziś
2. ImionaMONIKA HELENA2007-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-05-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-05-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-05-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-05-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCZUK2007-05-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ JACEK2007-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-05-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-05-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-05-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-05-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2007-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCZUK2007-05-29 do dziś
2. ImionaMONIKA HELENA2007-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCZUK2007-05-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ JACEK2007-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-07-09 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-07-09 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-10-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-27 do dziś
247 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2015-10-27 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-10-27 do dziś
446 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-10-27 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
2data złożenia 23.06.2009 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
3data złożenia 01.06.2010 okres OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-06-25 do dziś
4data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-15 do dziś
5data złożenia 27.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
6data złożenia 26.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
7data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
8data złożenia 21.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
9data złożenia 21.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
10data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
11data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
3OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-06-25 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-15 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-10 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-31 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów