„A & M NOVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-03-01 godz. 12:15:04
Numer KRS: 0000281645
Numer REGON: 160127966
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2015-10-12
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/11006/15/500]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-05-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 160127966 NIP 19900603192008-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A & M NOVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-05-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KRAPKOWICKI gmina ZDZIESZOWICE miejscowość ŻYROWA2007-05-28 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻYROWA ulica KORFANTEGO nr domu 5 kod pocztowy 47-330 poczta ZDZIESZOWICE kraj POLSKA 2007-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.04.2007 R. NOTARIUSZ MARIA DĄBROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, REP. A NR 2821/2007.2007-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-05-28 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiMONITOR POLSKI B2007-05-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„AKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2707066302007-05-28 do dziś
4. Numer KRS0000235335 2007-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały968 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 484.000,00 ZŁ2007-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-05-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„MODERNO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2776393972007-05-28 do dziś
4. Numer KRS0000141119 2007-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały338 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 169.000,00 ZŁ2007-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-05-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego653000,00 ZŁ2007-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1653000,00 ZŁ2007-05-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2007-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPRAW SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2007-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2007-05-28 do dziś
274 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2007-05-28 do dziś
374 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2007-05-28 do dziś
474 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-05-28 do dziś
565 12 B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-05-28 do dziś
667 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-05-28 do dziś
765 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-05-28 do dziś
865 21 Z LEASING FINANSOWY2007-05-28 do dziś
901 11 A UPRAWA ZBÓŻ2007-05-28 do dziś
1001 11 C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-05-28 do dziś
1101 12 A UPRAWA WARZYW2007-05-28 do dziś
1270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-05-28 do dziś
1301 12 B UPRAWA GRZYBÓW, KWIATÓW I OZDOBNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH; SZKÓŁKARSTWO ROŚLIN SADOWNICZYCH I OZDOBNYCH2007-05-28 do dziś
1401 21 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA2007-05-28 do dziś
1501 22 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW I OSŁOMUŁÓW2007-05-28 do dziś
1601 23 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ2007-05-28 do dziś
1701 30 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2007-05-28 do dziś
1801 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2007-05-28 do dziś
1901 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2007-05-28 do dziś
2001 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ2007-05-28 do dziś
2170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-05-28 do dziś
2270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-05-28 do dziś
2370 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2007-05-28 do dziś
2474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-05-28 do dziś
2574 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-05-28 do dziś
2674 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2007-05-28 do dziś
2774 40 Z REKLAMA2007-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2008 okres 28.05.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
2data złożenia 31.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-20 do dziś
3data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-06 do dziś
4data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-11-14 do dziś
5data złożenia 17.07.2011 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-16 do dziś
6data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.05.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-08-20 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-10-06 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-11-14 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-08-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.05.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-08-20 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-10-06 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-11-14 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-08-16 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów