FARED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000281572
Numer REGON: 140967386
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2020-08-28
Sygnatura akt[RDF/235323/20/426]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFARED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŁODYGOWA nr domu 26 kod pocztowy 03-687 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 10.05.2007 ROKU, SPORZĄDZONY W KANCELARII: M. BIWEJNIS & P. ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA S.C., UL. CHŁODNA 15, 00-891 WARSZAWA, AKT ZOSTAŁ SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA ORŁOWSKIEGO, REPERTORIUM A NR 2675/20072007-05-24 do dziś
207.08.2008 ROKU, REPERTORIUM A NR 9670/2008 W KANCELARII NOTARIALNEJ, UL. CHŁODNA 15,00-891 WARSZAWA, NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI ZMIANA: § 1; § 7; § 9; § 102008-10-16 do dziś
309.09.2010 R. -JAKUB SZYMCZAK -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -11138/2010 -ZMIENIONO § 2, § 6 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2010-10-12 do dziś
422.05.2012 R., NOTARIUSZ DOMINIK SZYMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3303/2012, ZMIANA: § 2 UMOWY, TEKST JEDNOLITY UMOWY2012-05-30 do dziś
53 LIPCA 2013, REP. A NR 19725/2013 - NOTARIUSZ DOMINIK SZYMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.ŚWIĘTOJERSKA 5/7, ZMIANA § 6 UST. 12013-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-05-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„DOLCAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0108140192011-05-17 do dziś
4. Numer KRS0000043508 2011-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-05-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ZGOBUD CAN DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0157797762011-06-27 do dziś
4. Numer KRS0000231882 2011-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20.384 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.192.000,00 ZŁOTYCH2011-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-06-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10192000,00 ZŁ2008-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110141500,00 ZŁ2008-10-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACHNIK2017-03-22 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2017-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-10-12 do dziś
222 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2010-10-12 do dziś
323 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2010-10-12 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-10-12 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-10-12 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-10-12 do dziś
745 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-10-12 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-10-12 do dziś
947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-10-12 do dziś
1049 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-10-12 do dziś
1152 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-10-12 do dziś
1266 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-10-12 do dziś
1368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-10-12 do dziś
1470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-10-12 do dziś
1571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-10-12 do dziś
1677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-10-12 do dziś
1782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-12 do dziś
1864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-08-22 do dziś
1964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2008 okres 10.05.2007 -31.12.20072008-10-29 do dziś
2data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-06-16 do dziś
3data złożenia 15.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
4data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
5data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
6data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
7data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
8data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
9data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
10data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
11data złożenia 09.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
12data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
13data złożenia 28.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.05.2007 -31.12.20072008-10-29 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-06-16 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.05.2007 -31.12.20072008-10-29 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-06-16 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów