„CS TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000281553
Numer REGON: 020518595
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2015-06-16
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/32215/15/707]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-05-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020518595 NIP 89614316792011-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CS TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-05-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DEOTYMY nr domu 52 nr lokalu 9 kod pocztowy 01-404 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.05.2007 R., REP. A NUMER 5363/2007, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŚWIDNICY, RYNEK 15 PRZED NOTARIUSZ SYLWIĄ ŁAGODĄ, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA RADOSŁAWA BARTELI.2007-05-25 do dziś
229.06.2011 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW BARTELA, KANCELARIA NOTARIALNA R. BARTELA, S. ŁAGODA S.C. W ŚWIDNICY, RYNEK NUMER 15, REP. A NR 8057/2011, ZMIANA § 19. 10.08.2011 R., NOTARIUSZ SYLWIA ŁAGODA, KANCELARIA NOTARIALNA R. BARTELA, S. ŁAGODA S.C. W ŚWIDNICY, RYNEK NUMER 15, REP. A NR 10030/2011, ZMIANA § 7 UMOWY.2011-08-30 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.09.2012 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RADOSŁAWA BARTELĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ R. BARTELA, S. ŁAGODA S.C. W ŚWIDNICY, RYNEK 15, REPERTORIUM A NR 11820/2012, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2012-10-26 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.12.2012 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRZEGORZA ROGALĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ ROGALA W WARSZAWIE, UL. ŚLISKA 3 LOK. 1 B, REPERTORIUM A NR 13262/2012, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI.2013-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-05-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-05-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROWICKI2013-01-14 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2013-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały105 (STO PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.500,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2013-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-01-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego52500,00 ZŁ2007-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport152500,00 ZŁ2007-05-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2007-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEBULA2012-08-20 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ JACEK2012-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2011-08-30 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-08-30 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-08-30 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-08-30 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-08-30 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-08-30 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-08-30 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-08-30 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-08-30 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2008 okres 25.05.2007 -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
2data złożenia 29.09.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-09 do dziś
3data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
4data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
5data złożenia 02.10.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.05.2007 -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-09 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.05.2007 -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-09 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów