A.R.S. - DEVELOPER BOGUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000281148
Numer REGON: 140981541
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-05-31
Sygnatura akt[RDF/294876/21/467]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-05-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140981541 NIP 12514451832009-08-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.R.S. -DEVELOPER BOGUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA2007-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina ZIELONKA miejscowość ZIELONKA2007-05-21 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONKA ulica WILSONA nr domu 5 kod pocztowy 05-220 poczta ZIELONKA kraj POLSKA 2007-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 09 MAJA 2007 R.2007-05-21 do dziś
224.06.2009 R. -ZMIENIONO § 6, § 7.2009-08-05 do dziś
303.02.2010 R. -ZMIENIONO PAR. 72010-02-19 do dziś
414.12.2010 R. -ZMIENIONO PAR. 11 UMOWY SPÓŁKI.2011-02-01 do dziś
501.09.2013R. ZMIANA W PARAGRAFIE 6 UMOWY SPÓŁKI.2013-10-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZEWSKI2007-05-21 do dziś
2. ImionaARTUR2007-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-05-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-05-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-05-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZEWSKI2007-05-21 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2007-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-05-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-05-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-05-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZEWSKI2007-05-21 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2007-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-05-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-05-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-05-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2007-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZEWSKI2007-05-21 do dziś
2. ImionaARTUR2007-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZEWSKI2007-05-21 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2007-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZEWSKI2007-05-21 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2007-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-08-05 do dziś
268 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2009-08-05 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-08-05 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-08-05 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-08-05 do dziś
668 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-08-05 do dziś
777 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2013-10-28 do dziś
877 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-10-28 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-10-28 do dziś
1045 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2010 okres 2009 R.2010-09-28 do dziś
2data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
3data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
4data złożenia 24.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
5data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
6data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
7data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
8data złożenia 09.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
9data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
10data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
11data złożenia 31.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów