„ASTON GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000280683
Numer REGON: 140917595
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-05-15
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-01-08
Sygnatura akt[RDF/274299/21/71]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-05-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140917595 NIP 11328230412015-10-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTON GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-05-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻEGAŃSKA nr domu 21 nr lokalu 23 kod pocztowy 04-713 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA 26 MARCA 2007 PRZED NOTARIUSZEM ZBIGNIEWEM SZANIAWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ALEJACH JEROZOLIMSKICH NR 51 REPERTORIUM A NR 1747/20072007-05-15 do dziś
225.09.2015 R., REP. A NR 10381/2015, NOTARIUSZ ARTUR STANISŁAW KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 5 UST. 1, § 7 UST. 42015-10-30 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.11.2018 R., NOTARIUSZ ARTUR KOZAK W WARSZAWIE, REP. A NR 14553/2018, ZMIENIAJĄCY UMOWĘ SPÓŁKI: §5 UST.1 - ZMIANA PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2019-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-05-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-05-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2007-05-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ IRENEUSZ2007-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ2019-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-05-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATEK2019-01-14 do dziś
2. ImionaJACEK2019-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2019-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-05-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2007-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEN2020-12-28 do dziś
2. ImionaPIOTR GRZEGORZ2020-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2019-01-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy131 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2019-01-14 do dziś
231 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2019-01-14 do dziś
316 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2019-01-14 do dziś
416 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2019-01-14 do dziś
516 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2019-01-14 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-01-14 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-01-14 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-01-14 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2012 okres 26.03.2007 -31.12.20072012-07-04 do dziś
2data złożenia 28.06.2012 okres 2008 R.2012-07-04 do dziś
3data złożenia 28.06.2012 okres 2009 R.2012-07-04 do dziś
4data złożenia 28.06.2012 okres 2010 R.2012-07-04 do dziś
5data złożenia 28.06.2012 okres 2011 R.2012-07-04 do dziś
6data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-11-19 do dziś
7data złożenia 08.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
8data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
9data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
10data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
11data złożenia 29.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
12data złożenia 08.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.03.2007 -31.12.20072012-07-04 do dziś
22008 R.2012-07-04 do dziś
32009 R.2012-07-04 do dziś
42010 R.2012-07-04 do dziś
52011 R.2012-07-04 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-11-19 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.03.2007 -31.12.20072012-07-04 do dziś
22008 R.2012-07-04 do dziś
32009 R.2012-07-04 do dziś
42010 R.2012-07-04 do dziś
52011 R.2012-07-04 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-11-19 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów