SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W ŁYSININIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000280607
Numer REGON: 092361462
Numer NIP: 5571521338
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-05-15
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-12-21
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/7828/22/163]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2007-05-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 092361462 NIP 55715213382007-05-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W ŁYSININIE2007-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 900 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY2007-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-05-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ŻNIŃSKI gmina GĄSAWA miejscowość ŁYSININ2011-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁYSININ nr domu 54 kod pocztowy 88-410 poczta GĄSAWA kraj POLSKA 2011-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120 CZERWCA 1997 R. ZE ZMIANAMI Z 25 SIERPNIA 1997 R. I 02 GRUDNIA 1997 R. 23 LUTEGO 2007 R. ZMIANA -UCHWALONO NOWY STATUT2007-05-15 do dziś
225.11.2010 R. ZMIANA: § 1, § 4 UST. 2, § 40 UST. 1, 2, § 43 UST. 3.2011-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2007-05-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-05-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2007-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOZŁOWSKA2007-05-15 do dziś
2. ImionaGENOWEFA2007-05-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-05-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-05-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAREMBA2017-06-07 do dziś
2. ImionaIWONA TERESA2017-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKATULSKA2017-01-23 do dziś
2. ImionaBERNARDYNA2017-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2011-03-18 do dziś
268 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2011-03-18 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-03-18 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-03-18 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-03-18 do dziś
635 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2011-03-18 do dziś
736 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2011-03-18 do dziś
881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-03-18 do dziś
990 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2011-03-18 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH MIENIE JEJ CZŁONKÓW2017-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.03.2010 okres 2008 R.2010-05-26 do dziś
2data złożenia 30.03.2011 okres 2009 R.2011-04-21 do dziś
3data złożenia 19.10.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-11-30 do dziś
4data złożenia 09.10.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-31 do dziś
5data złożenia 11.12.2013 okres 01.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-12-18 do dziś
6data złożenia 18.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
7data złożenia 27.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
8data złożenia 08.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
9data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
10data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
11data złożenia 01.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-01 do dziś
12data złożenia 07.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-07 do dziś
13data złożenia 05.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 R.2010-05-26 do dziś
22009 R.2011-04-21 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-11-30 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-31 do dziś
501.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-12-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-01 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 R.2010-05-26 do dziś
22008 R.2010-05-26 do dziś
32009 R.2011-04-21 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-11-30 do dziś
501.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-12-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-01 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIGAT2022-12-21 do dziś
2. ImionaPATRYCJA2022-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-21 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY Z DNIA 14.07.2022 R. W SPRAWIE VIII GNC 79/22 W PRZEDMIOCIE USTANOWIENIA KURATORA W CELU REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W BYDGOSZCZY POD SYGN. AKT VIII GNC 79/22, NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 KPC2022-12-21 do dziś
6. Data powołania kuratora14.07.20222022-12-21 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów