„TANK-ZEL” J. K. ZELEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000280316
Numer REGON: 072390781
Numer NIP: 5532198666
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2024-02-09
Sygnatura akt[RDF/580164/24/35]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-05-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 072390781 NIP 55321986662007-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TANK-ZEL” J. K. ZELEK SPÓŁKA JAWNA2007-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-05-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina RADZIECHOWY-WIEPRZ miejscowość PRZYBĘDZA2007-05-09 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZYBĘDZA ulica CESARKA nr domu 1 kod pocztowy 34-381 poczta RADZIECHOWY kraj POLSKA 2007-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127 MARCA 2007 R. TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2007-05-09 do dziś
211 GRUDNIA 2009 R. -ZMIANA § 52010-02-17 do dziś
3DNIA 21 WRZEŚNIA 2015 R. DOKONANO ZMIANY UMOWY SPÓŁKI W § 72015-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-05-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale27 MARCA 2007 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ F.H.U. „TANK-ZEL” SPÓŁKA CYWILNA STACJA PALIW JÓZEF ZELEK, KAZIMIERA ZELEK W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 § 4 K.S.H.2007-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaF.H.U. „TANK-ZEL” STACJA PALIW SPÓŁKA CYWILNA ZELEK KAZIMIERA, ZELEK JÓZEF2007-05-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-05-09 do dziś
3. Numer w rejestrze7168/2001, 7167/20012007-05-09 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI W ŻYWCU2007-05-09 do dziś
5. Numer REGON0723907812007-05-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZELEK2007-05-09 do dziś
2. ImionaKAZIMIERA2007-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-05-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-05-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-05-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-05-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZELEK MAGIERA2015-11-16 do dziś
2. ImionaANETA MARZENA2015-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I DO JEJ REPREZENTOWANIA.2007-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZELEK MAGIERA2015-11-16 do dziś
2. ImionaANETA MARZENA2015-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZELEK2007-05-09 do dziś
2. ImionaKAZIMIERA2007-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-17 do dziś
245 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2010-02-17 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-02-17 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-17 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-17 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-02-17 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-02-17 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-02-17 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-02-17 do dziś
1047 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2015-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-24 do dziś
2data złożenia 12.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-03-27 do dziś
3data złożenia 29.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-28 do dziś
4data złożenia 12.05.2011 okres 2010 ROK2011-06-10 do dziś
5data złożenia 10.05.2012 okres 1.01.2011 -31.12.20112012-05-28 do dziś
6data złożenia 21.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-05 do dziś
7data złożenia 28.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
8data złożenia 05.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
9data złożenia 19.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
10data złożenia 15.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-04-24 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-03-27 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-04-28 do dziś
42010 ROK2011-06-10 do dziś
51.01.2011 -31.12.20112012-05-28 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-06-05 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-23 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-27 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-03 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-29 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów