ASSW WASILEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000280315
Numer REGON: 260162793
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-05-16
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-09-16
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/43354/21/758]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2007-05-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSW WASILEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-05-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2021-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.04.2007 R., REP. A 3934/2007, NOTARIUSZ ANDRZEJ STĘPIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH UL. ŚW. LEONARDA 2 -ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ2007-05-16 do dziś
206.03.2013 R., REP. A 2666/2013, NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA A. COLOMBIE, ANDRZEJ KARPOWICZ, JOANNA WISZNIEWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, UL. TRĘBACKA 4/2 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO: § 1 UST. 2, § 2, § 6 UST. 1; 25.04.2013 R., REP. A 4254/2013, NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA A. COLOMBIE, ANDRZEJ KARPOWICZ, JOANNA WISZNIEWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, UL. TRĘBACKA 4/2 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO § 6 UST. 1.2013-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-05-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2007-05-16 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR CEZARY2007-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-05-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-05-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-05-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-05-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2007-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-05-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SPÓŁKI DZAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2007-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2007-05-16 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR CEZARY2007-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 91 Z LEASING FINANSOWY2013-06-03 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-06-03 do dziś
341 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-06-03 do dziś
442 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2013-06-03 do dziś
543 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-06-03 do dziś
645 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-03 do dziś
746 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2013-06-03 do dziś
847 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-03 do dziś
952 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2013-06-03 do dziś
1064 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-06-03 do dziś
1171 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-06-03 do dziś
1255 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2013-06-03 do dziś
1356 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-06-03 do dziś
1463 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-06-03 do dziś
1568 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-06-03 do dziś
1647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-06-03 do dziś
1793 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2013-06-03 do dziś
1896 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-06-03 do dziś
1947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-06-03 do dziś
2066 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2013-06-03 do dziś
2166 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-06-03 do dziś
2269 1 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2013-06-03 do dziś
2368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-06-03 do dziś
2470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2013-06-03 do dziś
2570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-06-03 do dziś
2673 1 REKLAMA2013-06-03 do dziś
2774 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-06-03 do dziś
2877 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-03 do dziś
2978 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2013-06-03 do dziś
3082 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2013-06-03 do dziś
3164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.11.2012 okres OD DNIA 16.05.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2012-12-19 do dziś
2data złożenia 19.11.2012 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2012-12-19 do dziś
3data złożenia 19.11.2012 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2012-12-19 do dziś
4data złożenia 19.11.2012 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2012-12-19 do dziś
5data złożenia 19.11.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-12-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 16.05.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2012-12-19 do dziś
2OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2012-12-19 do dziś
3OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2012-12-19 do dziś
4OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2012-12-19 do dziś
5OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów