AZAF SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000280226
Numer REGON: 140974742
Numer NIP: 1231109996
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/547543/23/765]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAZAF SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-06-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-05-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina WOŁOMIN miejscowość WOŁOMIN2023-01-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WOŁOMIN ulica UL. TELIGI nr domu 15 kod pocztowy 05-200 poczta WOŁOMIN kraj POLSKA 2023-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.04.2007 R., NOTARIUSZ PIOTR MACIEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 782/2007.2007-05-09 do dziś
221.04.2008 R. REPERTORIUM A 1762/2008, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 2 I PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI.2008-06-19 do dziś
328.12.2022 R. REPERTORIUM A 14370/2022, NOTARIUSZ KATARZYNA JANIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WOŁOMINIE, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI.2023-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-05-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKOWSKI2007-05-09 do dziś
2. ImionaJACEK2007-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000,00 ZŁOTYCH2021-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-05-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego120000,00 ZŁ2007-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE-JEDNOOSOBOWO.2007-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMEK2019-05-22 do dziś
2. ImionaDARIUSZ GRZEGORZ2019-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKOWSKI2007-05-09 do dziś
2. ImionaJACEK2007-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2016-05-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2016-05-30 do dziś
259 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2016-05-30 do dziś
359 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2016-05-30 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-05-30 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH2016-05-30 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-05-30 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-05-30 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-05-30 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2008 okres 20072008-06-19 do dziś
2data złożenia 11.08.2009 okres 20082009-08-18 do dziś
3data złożenia 08.07.2010 okres 2009 R.2010-08-19 do dziś
4data złożenia 11.07.2011 okres 20102011-08-31 do dziś
5data złożenia 16.07.2012 okres 20112012-09-11 do dziś
6data złożenia 30.08.2013 okres 20122013-10-11 do dziś
7data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
8data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
9data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
10data złożenia 28.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
11data złożenia 01.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
12data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
13data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
14data złożenia 18.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
15data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
16data złożenia 02.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
17data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120072008-06-19 do dziś
220082009-08-18 do dziś
32009 R.2010-08-19 do dziś
420102011-08-31 do dziś
520112012-09-11 do dziś
620122013-10-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120072008-06-19 do dziś
220082009-08-18 do dziś
32009 R.2010-08-19 do dziś
420102011-08-31 do dziś
520112012-09-11 do dziś
620122013-10-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów