„M.SAŁASIŃSKI I D.SMOCZYK” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000280187
Numer REGON: 060244994
Numer NIP: 8252075645
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-05-16
Sygnatura akt[RDF/487999/23/263]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„M.SAŁASIŃSKI I D.SMOCZYK” SPÓŁKA JAWNA2020-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŁUKOWSKI gmina STOCZEK ŁUKOWSKI miejscowość WÓLKA POZNAŃSKA2007-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WÓLKA POZNAŃSKA ulica WÓLKA POZNAŃSKA nr domu 35 A kod pocztowy 21-450 poczta STOCZEK ŁUKOWSKI kraj POLSKA 2007-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.04.2007 ROKU2007-05-10 do dziś
205.05.2008 R. -ZMIENIONO § 6 UST. 1, § 7 UST. 1 ORAZ § 10.2008-05-30 do dziś
328.02.2013 R. - ANEKSEM NR 2 ZMIENIONO § 6 UST. 1, § 7 UST. 1, § 10 UST. 1.2013-04-15 do dziś
410.05.2015 R. - DODANIE UST. 2 W § 11 UMOWY SPÓŁKI2015-09-07 do dziś
513.01.2020 R. - ZMIANA §2 PKT 1, §10 PKT 1.2020-09-29 do dziś
608.11.2021 ZMIANA § 2, § 6, § 7 I § 10 UMOWY SPÓŁKI2022-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAŁASIŃSKI2020-09-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-09-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZICKA SMOCZYK2022-01-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2007-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZICKA SMOCZYK2022-01-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAŁASIŃSKI2020-09-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2013-04-15 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-04-15 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-04-15 do dziś
481 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2013-04-15 do dziś
582 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2013-04-15 do dziś
608 92 Z WYDOBYWANIE TORFU2013-04-15 do dziś
733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2013-04-15 do dziś
846 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2013-04-15 do dziś
946 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2013-04-15 do dziś
1008 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2015-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 03.04.2007 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-19 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-04 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-20 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-16 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów