SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMY JEDNORODZINNE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000279853
Numer REGON: 260157220
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-01-19
Sygnatura akt[RDF/465900/23/905]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2007-04-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMY JEDNORODZINNE2007-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2007-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica KRYSZTAŁOWA nr domu 4 kod pocztowy 25-705 poczta KIELCE kraj POLSKA 2007-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.09.2006 R. -DATA UCHWALENIA STATUTU; 16.04.2007 R. -ZMIANA § 41 UST. 4, § 46 UST. 1 STATUTU;2007-04-30 do dziś
217.07.2008 R. -UCHWAŁA NR 16/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZMIANA STATUTU ZMIENIONO: § 3 UST. 2 PRZENIESIONO DO § 4 UST. 1 PKT 6, § 10 PKT 8, § 26 UST. 3 PKT 2, § 26 UST. 5, § 26 UST. 7, § 27 UST. 1 I UST. 2, § 35 UST. 3 I UST. 4, § 37 UST. 1 PKT 2, § 39 UST. 4, § 41, § 49, § 50, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 81, § 82, § 84, § 85, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, § 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101, § 102, § 103, § 104, § 105, § 106, § 107, § 108, § 109, § 110, § 111, § 112; SKREŚLONO: § 5 UST. 3, § 6 UST. 2 PKT 1, § 10 PKT: 9, 10, 11, 12, 15 I 16, § 27 UST. 3 I UST. 4, § 31 UST. 1, § 43 UST. 1 PKT 10, § 52, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 69, § 70, § 71, § 78, § 79, § 80, § 83, § 86; DODANO: § 9 UST. 6, § 28 UST. 4 PKT 5, § 35 UST. 6.2009-04-14 do dziś
313.04.2011 R. - ZMIENIONO § 1 UST. 2.2012-11-29 do dziś
426.06.2012 R. - ZMIENIONO § 1 UST. 2.2012-12-19 do dziś
519.06.2013 R. - ZMIANA STATUTU -ZMIENIONO § 1 UST. 2.2013-09-24 do dziś
603.06.2016 R. - ZMIANA STATUTU - ZMIENIONO: § 35 UST. 3, § 37 UST. 1 PKT 25, § 37 UST. 33.2016-09-07 do dziś
713.06.2018 R. - WYKREŚLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU I NADANO MU NOWE BRZMIENIE.2018-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaDO ZAKOŃ.PRZEKAZYW.MIENIA W POSTACI SIECI WODOCIĄG., KANALIZAC., KANALIZAC. DESZCZOWEJ I NIERUCH.GRUNT.2013-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2007-04-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuUCHWAŁA NR 3/2006 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ARMATURY” W KIELCACH Z DNIA 23.06. 2006 R. O PODZIALE RSM „ARMATURY” W KIELCACH I WYODRĘBNIENIU Z JEJ ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOMY JEDNORODZINNE. UCHWAŁA NR 5/2007 NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW RSM „ARMATURY” Z DNIA 29.01.2007 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 3/2006 Z DNIA 23.06.2006 R. ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW RSM „ARMATURY.2007-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółdzielnia
11. NazwaROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ARMATURY” W KIELCACH2007-04-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2007-04-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000059610 2007-04-30 do dziś
5. Numer REGON0004850902007-04-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY ŁĄCZNIE.2007-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBARAŃSKI2022-12-27 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2022-12-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-12-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKA2022-12-27 do dziś
2. ImionaIWONA MONIKA2022-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEMLIK2022-12-27 do dziś
2. ImionaJOANNA DOROTA2022-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEMLIK2022-12-27 do dziś
2. ImionaMARIUSZ WŁADYSŁAW2022-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUDNIK2016-09-07 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ZBIGNIEW2016-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB MIENIE JEJ CZŁONKÓW NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY2015-11-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NIE STANOWIĄCĄ JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM(WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) TEJ NIERUCHOMOŚCI2015-11-20 do dziś
241 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2015-11-20 do dziś
343 22 PRZEBUDOWA, BUDOWA INSTALACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ I DESZCZOWEJ2015-11-20 do dziś
468 10 Z ZAGOSPODAROWANIE, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.08.2008 okres OD DNIA 30.04.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2009-01-27 do dziś
2data złożenia 20.08.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-11-17 do dziś
3data złożenia 05.08.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-10-05 do dziś
4data złożenia 18.09.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-11-22 do dziś
5data złożenia 12.08.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-24 do dziś
6data złożenia 05.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-11 do dziś
7data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
8data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
9data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
10data złożenia 30.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
11data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
12data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
13data złożenia 19.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-19 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 30.04.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2009-01-27 do dziś
2OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-11-17 do dziś
3OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-10-05 do dziś
4OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-11-22 do dziś
5OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-11 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 30.04.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2009-01-27 do dziś
2OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-11-17 do dziś
3OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-10-05 do dziś
4OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-11-22 do dziś
5OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-11 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów