FIRMA HANDLOWA SIKORSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000279728
Numer REGON: 200143615
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-10-13
Sygnatura akt[RDF/444199/22/792]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA SIKORSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2007-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina SUPRAŚL miejscowość ZAŚCIANKI2007-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAŚCIANKI ulica SZOSA BARANOWICKA nr domu 62A kod pocztowy 15-521 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2007-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11) 16.04.2007 R. 2) 27.04.2007 R. ZMIENIONO § 52007-04-30 do dziś
211.08.2009 R. ZMIENIONO § 5, § 7 UST. 32009-09-16 do dziś
313.07.2016 R. ZMIENIONO § 52016-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKI2007-04-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ JANUSZ2007-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?TAK2007-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAKAREKO2007-04-30 do dziś
2. ImionaMAREK JACEK2007-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-04-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRECZKO2007-04-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2007-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-04-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO2007-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRECZKO2007-04-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2007-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKI2007-04-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ JANUSZ2007-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAKAREKO2007-04-30 do dziś
2. ImionaMAREK JACEK2007-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2009-09-16 do dziś
246 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2009-09-16 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-09-16 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-12-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 7 ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2016-12-15 do dziś
246 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-12-15 do dziś
349 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2016-12-15 do dziś
466 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2016-12-15 do dziś
577 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2016-12-15 do dziś
678 2 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2016-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-29 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-29 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-05-29 do dziś
7OD 01.05.2011 DO 31.12.20112018-05-29 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-30 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-30 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów