L.S. LINGUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000279577
Numer REGON: 220415593
Numer NIP: 5832981353
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/529968/23/735]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-04-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220415593 NIP 58329813532008-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL.S. LINGUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2007-04-25 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica CHLEBNICKA nr domu 39 nr lokalu 40 kod pocztowy 80-830 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2007-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.03.2007 KANCELARIA NOTARIALNA UL. TARG DRZEWNY 3/17, 80-886 GDAŃSK, NOTARIUSZ JERZY CISZEWSKI REPERTORIUM A NR 1093/20072007-04-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.06.2008 R. SPORZĄDZONY PRZEZ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ JERZEGO CISZEWSKIEGO, GDAŃSK UL. TARG DRZEWNY 3/7, REPERTORIUM A NR 3874/2008; ZMIANA PAR. 6.2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2008-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTKUŃSKI2007-04-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁ2021-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTKUNSKA2021-09-20 do dziś
2. ImionaSVIATLANA2021-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁ2021-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2007-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTKUNSKA2021-09-20 do dziś
2. ImionaSVIATLANA2021-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTKUŃSKI2007-04-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2007-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-07-03 do dziś
255 ZAKWATEROWANIE2008-07-03 do dziś
356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2008-07-03 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-07-03 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-07-03 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2008-07-03 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2008-07-03 do dziś
879 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2008-07-03 do dziś
974 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2021-01-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2021-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia okres 01.05.2007 -31.12.20072008-07-03 do dziś
2data złożenia 30.06.2009 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-07-22 do dziś
3data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
4data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
5data złożenia 12.07.2012 okres ROK 20112012-07-24 do dziś
6data złożenia 05.08.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-24 do dziś
7data złożenia 18.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
8data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
9data złożenia 16.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-13 do dziś
10data złożenia 29.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
11data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
12data złożenia 03.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-03 do dziś
13data złożenia 24.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-24 do dziś
14data złożenia 20.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
15data złożenia 29.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-29 do dziś
16data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.05.2007 -31.12.20072008-07-03 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-07-22 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
5ROK 20112012-07-24 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-24 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-13 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-03 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-24 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-29 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-07-22 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
4ROK 20112012-07-24 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-13 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-24 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-29 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów