FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BLU” SPÓŁKA JAWNA URSZULA I LESZEK BEREŚ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000279531
Numer REGON: 690439684
Numer NIP: 8131940251
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-12-08
Sygnatura akt[RDF/363620/21/382]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-04-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 690439684 NIP 81319402512007-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BLU” SPÓŁKA JAWNA URSZULA I LESZEK BEREŚ2007-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina TRZEBOWNISKO miejscowość TRZEBOWNISKO2007-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość TRZEBOWNISKO nr domu 884 kod pocztowy 36-001 poczta TRZEBOWNISKO kraj POLSKA 2017-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.05.1996 R UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 30.12.1998 R -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ ZMIANA § 4 PKT 1 19.02.2007 R UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ 01.03.2007 R UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2007-04-27 do dziś
205.01.2009 R. -ZMIENIONE PARAGRAFY: PAR. 6, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11 -DODANO W PAR. 7 LIT. C) I D)2009-02-12 do dziś
308.03.2009 R. -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ -ZMIENIONO PAR. 7 LIT.A), B), C), D).2009-06-02 do dziś
403.01.2010 R. -DODANO § 18.12010-07-05 do dziś
5ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 24.04.2012, ZMIENIONE PARAGRAFY: § 6.2012-07-16 do dziś
627.06.2017 R., ZMIENIONO PAR.32017-09-08 do dziś
730.09.2019R., W PAR. 1 SKREŚLONO PKT. 3 I 4, ZMIENIONO: PAR.: 7, 9 I 112020-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-04-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLKNIKÓW FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWEJ „BLU” BEREŚ URSZULA I BEREŚ LESZEK S.C. Z 19.02.2007 R O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 § 4 KSH. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BLU” BEREŚ URSZULA I BEREŚ LESZEK S.C. POPRZEDNIA REJESTRACJA: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BLU” BEREŚ URSZULA I BEREŚ LESZEK S.C. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ WÓJTA GMINY TRZEBOWNISKO-NR 1853-18542007-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEREŚ2007-04-27 do dziś
2. ImionaURSZULA2007-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-04-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-04-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-04-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-04-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEREŚ2007-04-27 do dziś
2. ImionaLESZEK2007-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-04-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-04-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-04-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-04-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEREŚ2007-04-27 do dziś
2. ImionaURSZULA2007-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEREŚ2007-04-27 do dziś
2. ImionaLESZEK2007-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-12 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-07-16 do dziś
373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2012-07-16 do dziś
492 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2012-07-16 do dziś
546 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2012-07-16 do dziś
646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-07-16 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2012-07-16 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-16 do dziś
947 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-10 do dziś
2data złożenia 28.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-02 do dziś
3data złożenia 18.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
4data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
5data złożenia 30.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
6data złożenia 28.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-26 do dziś
7data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
8data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
9data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
10data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
11data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
12data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-13 do dziś
13data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-07-15 do dziś
14data złożenia 08.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-06-10 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-06-02 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-06-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-13 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-07-15 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów