DOROTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000279528
Numer REGON: 140985770
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-09-21
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/12362/18/205]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOROTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2008-09-19 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIDNICA ulica OFIAR OSWIĘCIMSKICH nr domu 26 nr lokalu 7 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA 2008-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 18.04.2007 R. PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ PASZKOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM PRZY ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA 2 NR REPERTORIUM A 3316/20072007-04-26 do dziś
224.07.2008 R. NOTARIUSZ BOŻENA A.WARZYŃSKA W WAŁBRZYCHU REPERTORIUM A NR 13.697/2008 ZMIENIONO PAR. 2 UST. 1 I UST. 2 ORAZ PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2008-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIL2010-05-28 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ŁUKASZ2010-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000,00 ZŁ (SZEŚĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)2010-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego600000,00 ZŁ2007-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2007-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-04-26 do dziś
255 40 Z BARY2007-04-26 do dziś
355 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH2007-04-26 do dziś
460 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2007-04-26 do dziś
560 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2007-04-26 do dziś
660 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2007-04-26 do dziś
763 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2007-04-26 do dziś
863 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2007-04-26 do dziś
963 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2007-04-26 do dziś
1070 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-04-26 do dziś
1170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-04-26 do dziś
1251 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2007-04-26 do dziś
1371 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2007-04-26 do dziś
1471 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2007-04-26 do dziś
1574 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2007-04-26 do dziś
1615 33 A PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-04-26 do dziś
1715 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW2007-04-26 do dziś
1815 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-04-26 do dziś
1951 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2007-04-26 do dziś
2052 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-04-26 do dziś
2152 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2007-04-26 do dziś
2252 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2007-04-26 do dziś
2355 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJĄ2007-04-26 do dziś
2455 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI.2007-04-26 do dziś
2555 30 A RESTAURACJE2007-04-26 do dziś
2655 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2007-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.02.2008 okres 26.04.2007 R.-31.12.2007 R.2008-03-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.04.2007 R.-31.12.2007 R.2008-03-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.04.2007 R.-31.12.2007 R.2008-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU Z DN. 21.09.2020R.,SYGN. AKT WR IX NS REJ KRS 12362/18/205,NA PODSTAWIE ART. 25D UST. 1 USTAWY Z DN. 20.08.1997R. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM ROZWIĄZANO SPÓŁKĘ BEZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO. , 21.09.2020 2.2020-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów