HEWI HEINRICH WILKE GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000279417
Numer REGON: 140963916
Numer NIP: 1080003187
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-03-18
Sygnatura akt[RDF/372112/22/827]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2007-04-24 do dziś
3. NazwaHEWI HEINRICH WILKE GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2007-04-24 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejHEWI HEINRICH WILKE GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG2017-10-26 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoAMTSGERICHT KORBACH HRB1004 AMTSGERICHT KORBACH2017-10-26 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO NIEMIECKIE2007-04-24 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-24 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-04-24 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica LELKA nr domu 26 kod pocztowy 02-812 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-04-24 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj NIEMCY jednostka podziału terytorialnego miejscowość BAD AROLSEN ulica PROF-BIER nr domu 1-5 nr lokalu kod pocztowy D-34454 poczta BAD AROLSEN 2007-04-24 do dziś
4. Adres poczty elektronicznejMJAWORSKI@HEWI.PL2018-06-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyJEŻELI ZOSTAŁ POWOŁANY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZOSTAŁO POWOŁANYCH KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, TO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ZOSTAŁA USTANOWIONA PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.2007-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUTE2007-04-24 do dziś
2. ImionaTHORSTEN2007-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBECHTE2018-06-26 do dziś
2. ImionaVEIT2018-06-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM2018-06-26 do dziś
21. NazwiskoROHDE2018-06-26 do dziś
2. ImionaKLAUS2018-06-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM2018-06-26 do dziś
31. NazwiskoKÜPER2018-06-26 do dziś
2. ImionaCHRISTIANE2018-06-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM2018-06-26 do dziś
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoJAWORSKI2007-04-24 do dziś
2. ImionaMACIEJ WITALIS2007-04-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-04-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.06.2009 okres 01.07.2007 -31.12.20082009-06-19 do dziś
2data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
3data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
4data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
5data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-13 do dziś
6data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
7data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
8data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
9data złożenia 12.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
10data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
11data złożenia 13.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-13 do dziś
12data złożenia 12.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
13data złożenia 16.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-16 do dziś
14data złożenia 18.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-18 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów