SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO „WOLICA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000279414
Numer REGON: 001307396
Numer NIP: 5251000968
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-11-03
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/43096/22/544]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2007-04-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001307396 NIP 52510009682007-04-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO „WOLICA”2007-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze ARS 1967 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY2007-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MIGDAŁOWA nr domu 35 kod pocztowy 02-796 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.01.19882007-04-24 do dziś
2ZMIANY W §§ 4, 6, 7, 17, 19, 21, 31, 35, 37, 40, 41, 44. SKREŚLONY § 26, § 34.2007-09-28 do dziś
317.06.2008 ROK ZMIANY W: § 7, § 22, § 23, § 292008-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK I OSOBA DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄU)2007-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoHOFFMAN2012-06-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-18 do dziś
22. ImionaANDRZEJ2008-09-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-26 do dziś
31. NazwiskoCELIŃSKA2007-04-24 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA HALINA2007-04-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-04-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2007-04-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2007-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENARCZYK2022-11-03 do dziś
2. ImionaJERZY2022-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2022-11-03 do dziś
2. ImionaBAZYLI2022-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCIŃSKA2019-07-19 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZYK DOBROWOLSKA2022-11-03 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JOANNA2022-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2007 okres 2006 R.2007-09-28 do dziś
2data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
3data złożenia 04.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-26 do dziś
4data złożenia 17.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
5data złożenia 18.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
6data złożenia 11.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-18 do dziś
7data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
8data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
9data złożenia 24.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
10data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
11data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
12data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
13data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
14data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
15data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-01 do dziś
16data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2007-09-28 do dziś
220092010-07-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-18 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-01 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 R.2007-09-28 do dziś
220092010-07-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-18 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów