APTEKA VITAMINKA SPÓŁKA JAWNA JOANNA & ARTUR KWAPIEŃ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000279235
Numer REGON: 278209470
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-05-16
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2024-04-24
Sygnatura akt[RDF/598076/24/833]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-05-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 278209470 NIP 62522465542007-05-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA VITAMINKA SPÓŁKA JAWNA JOANNA & ARTUR KWAPIEŃ2007-05-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-05-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina CZELADŹ miejscowość CZELADŹ2014-04-03 do dziś
2. Adresmiejscowość CZELADŹ ulica DEHNELÓW nr domu 35 kod pocztowy 41-250 poczta CZELADŹ kraj POLSKA 2014-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 30.03.20072007-05-16 do dziś
228.12.2012 ROK, ZMIENIONO: PARAGRAF 2 PUNKT 1 UMOWY2013-01-22 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 1/2014 Z DNIA 5 MARCA 2014 ROKU WSPÓLNICY POSTANOWILI O ZMIANIE § 2 PKT. 3 UMOWY.2014-03-12 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 2/2014 Z DNIA 20.03.2014 R. WSPÓLNICY ZMIENILI § 2 PKT. 3.2014-04-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-05-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-05-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 30.03.2007 NR 1/2007 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ ZGODNIE Z ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2007-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA VITAMINKA SPÓŁKA CYWILNA. JOANNA & ARTUR KWAPIEŃ2007-05-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-05-16 do dziś
3. Numer w rejestrze536592007-05-16 do dziś
5. Numer REGON2782094702007-05-16 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAPIEŃ2007-05-16 do dziś
2. ImionaJOANNA DOROTA2007-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-05-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-05-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-05-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-05-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAPIEŃ2007-05-16 do dziś
2. ImionaARTUR ADAM2007-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-05-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-05-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-05-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-05-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-05-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2007-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAPIEŃ2007-05-16 do dziś
2. ImionaJOANNA DOROTA2007-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAPIEŃ2007-05-16 do dziś
2. ImionaARTUR ADAM2007-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2007-05-16 do dziś
252 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2007-05-16 do dziś
352 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2007-05-16 do dziś
424 42 Z PRODUKCJA LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2007-05-16 do dziś
552 27 B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-05-16 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-29 do dziś
2data złożenia 01.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-29 do dziś
3data złożenia 19.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-01 do dziś
4data złożenia 20.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-05 do dziś
5data złożenia 25.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-11 do dziś
6data złożenia 29.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
7data złożenia 17.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
8data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007- 31.12.20072008-04-29 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-04-29 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-04-01 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-05-05 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-05-11 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-22 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów