„EMPLOYEE LEASING GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000279005
Numer REGON: 140965542
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-08-13
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/36622/14/510]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-04-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1409655422021-08-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EMPLOYEE LEASING GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica NOWY ŚWIAT nr domu 34 nr lokalu 4 kod pocztowy 00-363 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129 MARCA 2007 ROKU NOTARIUSZ IWONA STARZYK-WOJNAR KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A 2713/20072007-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻEBROWSKI2007-04-23 do dziś
2. ImionaFILIP KRZYSZTOF2007-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH2007-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASTALERZ2007-04-23 do dziś
2. ImionaMAREK JAN2007-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH2007-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBIERAJSKI2007-04-23 do dziś
2. ImionaTADEUSZ MARIAN2007-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH2007-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-23 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFINE2007-04-23 do dziś
2. ImionaDAVID2007-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH2007-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2007-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASTALERZ2007-04-23 do dziś
2. ImionaMAREK JAN2007-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBIERAJSKI2007-04-23 do dziś
2. ImionaTADEUSZ MARIAN2007-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2007-04-23 do dziś
274 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI.2007-04-23 do dziś
374 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2007-04-23 do dziś
474 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2007-04-23 do dziś
574 40 Z REKLAMA2007-04-23 do dziś
674 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA.2007-04-23 do dziś
792 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM, W TYM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA.2007-04-23 do dziś
893 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.2007-04-23 do dziś
965 21 Z LEASING FINANSOWY2007-04-23 do dziś
1065 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2007-04-23 do dziś
1165 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-04-23 do dziś
1267 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-04-23 do dziś
1370 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2007-04-23 do dziś
1474 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2007-04-23 do dziś
1574 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-04-23 do dziś
1674 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów