ASSISTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000279003
Numer REGON: 180209795
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-18
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-07-08
Sygnatura akt[RDF/220671/20/600]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSISTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2015-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat MIELECKI gmina MIELEC miejscowość MIELEC2015-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość MIELEC ulica AL. NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 14 nr lokalu 51 kod pocztowy 39-300 poczta MIELEC kraj POLSKA 2015-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuASSISTO KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W MIELCU ODDZIAŁ KRAKOW2009-05-04 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2009-05-04 do dziś
3. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica JANA PAWŁA II nr domu 41L kod pocztowy 31-864 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2009-05-04 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO: 01.02.2007 R. NOTARIUSZ MGR MONIKA PEZDA; KANCELARIA NOTARIALNA MGR MONIKA PEZDA 39-300 MIELEC UL. MICKIEWICZA 2 REP. A NR 557/2007 ZMIANA AKTU NOATRIALNEGO: DATA 22.03.2007 R.; NOTARIUSZ MGR MONIKA PEZDA; KANCELARIA NOTARIALNA MGR MONIKA PEZDA 39-300 MIELEC UL. MICKIEWICZA 2 REP. A NR 1367/2007 ZMIENIONO PAR. 2 PKT 2 ORAZ W PAR. 17 DODANO PKT 62007-04-18 do dziś
210.08.2009 R. REP. A NR 2599/2009, KANCELARIA NOTARIALNA W KOLBUSZOWEJ UL. RUCZKI 10/10, NOTARIUSZ PIOTR JACHYRA PAR. 6 23.09.2009 R. REP. A NR 3304/2009, KANCELARIA NOTARIALNA W KOLBUSZOWEJ UL. RUCZKI 10/10, NOTARIUSZ PIOTR JACHYRA -PAR. 172010-02-05 do dziś
3ZMIANA § 2 UST. 1 -POPRZEZ ZMIANĘ NAZWY AKT NOTARIALNY REP. A, NR 3074/2011, Z NIA 8 SIERPNIA 2011 R. KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR JACHYRA W KOLBUSZOWEJ2011-09-07 do dziś
409.11.2012 R., REP. A NR 5360/2012, NOTARIUSZ PIOTR JACHYRA, KONCELARIA NOTARIALNA W KOLBUSZOWEJ PRZY UL. 11-GO LISTOPADA 13/6U, 36-100 KOLBUSZOWA PAR. 62012-12-07 do dziś
5ZMIANA UMOWY PAR.7 UST. 1 I 2 - AKT NOTARIALNY REP.A NR 4160/2013 Z DNIA 20.09.2013 R., KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR JACHYRA Z SIEDZIBĄ W KOLBUSZOWEJ2013-12-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAN2014-05-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały311 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 233.250,00 ZŁ2014-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDBAŁA2014-05-12 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARIAN2014-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75 000,00 ZŁ2014-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego308250,00 ZŁ2013-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100000,00 ZŁ2010-11-22 do dziś
28250,00 ZŁ2013-12-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-04-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, NIE WYŁĄCZAJĄC NABYCIA I ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW IMIENIEM SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO, JEDNAKŻE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 1 MILIONA ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWCARZ2014-09-19 do dziś
2. ImionaROBERT2014-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDBAŁA2014-05-12 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARIAN2014-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 10 B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2012-12-07 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-12-07 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-07 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-12-07 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-12-07 do dziś
672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2012-12-07 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-12-07 do dziś
833 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-12-07 do dziś
996 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2012-12-07 do dziś
1074 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.11.2008 okres 2007 ROK2008-12-10 do dziś
2data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
3data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-15 do dziś
4data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
5data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-18 do dziś
6data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-11-26 do dziś
7data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-22 do dziś
8data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-14 do dziś
9data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2015 DO 07.06.20152018-06-14 do dziś
10data złożenia 14.06.2018 okres OD 08.06.2015 DO 31.12.20152018-06-14 do dziś
11data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-14 do dziś
12data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-07 do dziś
13data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 ROK2008-12-10 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-15 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-10-18 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-11-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-22 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 ROK2008-12-10 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-15 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-10-18 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-11-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-22 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SEKCJA UPADŁOŚCIOWA W TARNOBRZEGU nr V 1 GU 22/14 data 08.06.20152015-07-07 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2015-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaORTYL2015-07-07 do dziś
2. ImionaOLGIERD CZESŁAW2015-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-07 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów