„A-SECURITY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000278950
Numer REGON: 140947366
Numer NIP: 7010780405
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-18
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/517036/23/463]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-SECURITY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-04-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KRÓLEWSKA nr domu 16 kod pocztowy 00-103 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI SPORZĄDZONY W DNIU 11 KWIETNIA 2007 R., PRZED NOTARIUSZEM MARIA KOKOSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARIA KOKOSZCZYŃSKA-NOTARIUSZ, AL.SOLIDARNOŚCI 117 LOK.601,00-140 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 1589/20072007-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLOTAŁA2007-04-18 do dziś
2. ImionaMARCIN CZESŁAW2007-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2007-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-04-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-04-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2007-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLOTAŁA2007-04-18 do dziś
2. ImionaMARCIN CZESŁAW2007-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-04-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-11-16 do dziś
282 99 Z DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA2017-11-16 do dziś
380 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2017-11-16 do dziś
496 09 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-11-16 do dziś
568 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-11-16 do dziś
674 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2017-11-16 do dziś
761 10 Z TRANSMISJA DANYCH2017-11-16 do dziś
861 20 Z RADIOKOMUNIKACJA2017-11-16 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2017-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.11.2012 okres 11.04.2007 - 31.12.20072012-11-28 do dziś
2data złożenia 20.11.2012 okres 01.01.2008 - 31.12.20082012-11-28 do dziś
3data złożenia 20.11.2012 okres 01.01.2009 - 31.12.20092012-11-28 do dziś
4data złożenia 20.11.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-11-28 do dziś
5data złożenia 20.11.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-28 do dziś
6data złożenia 09.10.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-11-16 do dziś
7data złożenia 09.10.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-16 do dziś
8data złożenia 09.10.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-16 do dziś
9data złożenia 09.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-16 do dziś
10data złożenia 09.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
11data złożenia 26.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
12data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
13data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
14data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
15data złożenia 10.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-10 do dziś
16data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego111.04.2007 - 31.12.20072012-11-28 do dziś
201.01.2008 - 31.12.20082012-11-28 do dziś
301.01.2009 - 31.12.20092012-11-28 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102012-11-28 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-11-28 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-11-16 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-16 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-10 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu111.04.2007 - 31.12.20072012-11-28 do dziś
201.01.2008 - 31.12.20082012-11-28 do dziś
301.01.2009 - 31.12.20092012-11-28 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102012-11-28 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-11-28 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-11-16 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-16 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów