BUDMEN PRETTY HOUSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000278929
Numer REGON: 140963566
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2016-08-25
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/42572/16/743]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-04-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140963566 NIP 95122159612007-10-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMEN PRETTY HOUSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-08-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PALISADOWA nr domu 5A nr lokalu 23 kod pocztowy 01-940 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.03.2007, MAREK ZIELIŃSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE KANCELARIA NOTARIALNA MAREK ZIELIŃSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE UL. JAGIELLOŃSKA 6 LOK.15 REPERTORIUM A 1009/20072007-04-19 do dziś
230.08.2007 R. NOTARIUSZ MAREK ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. JAGIELLOŃSKA NR 6 LOK. 15, REP. A NR 3692/2007 -ZMIANA: § 7 UST. 1, § 7 UST. 3, § 15 UST. 9, § 18.2007-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2016-03-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2016-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550.000 ZŁOTYCH2016-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-03-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego550000,00 ZŁ2007-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1500000,00 ZŁ2007-10-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-04-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM2007-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2016-03-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2016-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-08-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-08-25 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-08-25 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-08-25 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.11.2008 okres ROK 20072008-12-18 do dziś
2data złożenia 05.06.2009 okres ROK 20082009-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20072008-12-18 do dziś
2ROK 20082009-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20072008-12-18 do dziś
2ROK 20082009-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów