EWG ELEKTROWNIE WIATROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000278689
Numer REGON: 020473645
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-06-24
Sygnatura akt[RDF/302975/21/278]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-04-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020473645 NIP 69123683362007-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWG ELEKTROWNIE WIATROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA2007-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGNICA ulica OKRZEI nr domu 17 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2007-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 MARCA 2007 R., SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11, NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA-MARTYN, REP. A NR 2359/072007-04-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 LIPCA 2007 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA-MARTYN, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11, REP A NR 8553/07 -ZMIENIONO § 1 PKT 2 I 3 UMOWY SPÓŁKI.2007-08-24 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 GRUDNIA 2009 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA-MARTYN, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. KOŚCIUSZKI 11, REP. A, NR 16282/09 -ZMIANA TREŚCI § 3 UMOWY ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2010-01-25 do dziś
417.04.2013 R. - NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA - MARTYN, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI, REPERTORIUM A NR 4093/2013 - ZMIANA TREŚCI §§: 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 17 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2013-07-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2007-08-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ2007-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2007-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAZAREWICZ2007-08-24 do dziś
2. ImionaWALDEMAR MARIAN2007-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2007-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2007-08-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2007-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2007-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-04-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 100.000,00 (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZAŚ PONIŻEJ TEJ KWOTY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I SKŁADA OŚWIADCZENIA W JEJ IMIENIU WSPÓLNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2013-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAZAREWICZ2007-04-13 do dziś
2. ImionaWALDEMAR MARIAN2007-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2007-04-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2007-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2007-04-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2007-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-07-02 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-07-02 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-07-02 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2013-07-02 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-07-02 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-07-02 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-07-02 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-07-02 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-07-02 do dziś
1042 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-07-02 do dziś
1171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-07-02 do dziś
1264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-07-02 do dziś
1342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-07-02 do dziś
1442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-02 do dziś
1582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-07-02 do dziś
1671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-07-02 do dziś
1774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-02 do dziś
1877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-07-02 do dziś
1969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-07-02 do dziś
2066 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-07-02 do dziś
2141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-07-02 do dziś
2243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-07-02 do dziś
2377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-02 do dziś
2464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-07-02 do dziś
2564 91 Z LEASING FINANSOWY2013-07-02 do dziś
2643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-07-02 do dziś
2770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2008 okres 23.03.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
2data złożenia 20.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-18 do dziś
3data złożenia 14.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-24 do dziś
4data złożenia 10.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-27 do dziś
5data złożenia 14.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
6data złożenia 06.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
7data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
8data złożenia 13.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
9data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
10data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
11data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
12data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
13data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
14data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.03.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-18 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-24 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-27 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.03.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-18 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-24 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-27 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów