FERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000278611
Numer REGON: 140948609
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-11-30
Sygnatura akt[RDF/362892/21/64]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. ZAMOŚĆ gmina M. ZAMOŚĆ miejscowość ZAMOŚĆ2008-09-01 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAMOŚĆ ulica ZIMOWA nr domu 13 kod pocztowy 22-400 poczta ZAMOŚĆ kraj POLSKA 2008-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.01.2007 R., ADAM PALUCH, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 519/20072007-04-12 do dziś
220.06.2008 R. -RAFAŁ KOKOSZEWSKI -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -2709/2008 -ZMIENIONO §§ 1 -14, USUNIĘTO §§ 15 -19.2008-09-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2008-09-01 do dziś
2. ImionaMARCIN2008-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2008-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULPA2008-09-01 do dziś
2. ImionaMARIAN JAN2008-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2008-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARZYCKA2021-11-08 do dziś
2. ImionaMONIKA ANNA2021-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-09-01 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-09-01 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-09-01 do dziś
443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2008-09-01 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-09-01 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2008-09-01 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-09-01 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2008-09-01 do dziś
945 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-09-01 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-21 do dziś
2data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
3data złożenia 09.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
4data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
5data złożenia 02.07.2013 okres ZA ROK 20122013-07-25 do dziś
6data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
7data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
8data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
9data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
10data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
11data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
12data złożenia 30.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 ROK2009-07-21 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
301.01.2010-31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
5ZA ROK 20122013-07-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 ROK2009-07-21 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
301.01.2010-31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
5ZA ROK 20122013-07-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów