„BUENA VISTA DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000278559
Numer REGON: 020469158
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-09-09
Sygnatura akt[RDF/238026/20/4]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-04-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0204691582007-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUENA VISTA DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-04-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GWIAŹDZISTA nr domu 62 nr lokalu 12/2 kod pocztowy 53-413 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, AKT NOTARIALNY REP. A NR 1879/2007, SPORZĄDZONY DNIA 20.02.2007 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. RUSKIEJ 20/21 PRZED NOTARIUSZEM DOMINIKĄ GRODZIŃSKĄ2007-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRIME PROPERTIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3611395922018-04-25 do dziś
4. Numer KRS0000551228 2018-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2018-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-04-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2007-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYCHARCZYK2018-04-25 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2018-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-10-20 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-10-20 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-10-20 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-10-20 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-10-20 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2015-10-20 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-10-20 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-10-20 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2008 okres 28.02.2007-31.12.20072008-07-15 do dziś
2data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
3data złożenia 22.11.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-13 do dziś
4data złożenia 30.01.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-02 do dziś
5data złożenia 21.12.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-04 do dziś
6data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-05 do dziś
7data złożenia 03.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
8data złożenia 24.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
9data złożenia 07.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
10data złożenia 09.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
11data złożenia 19.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-19 do dziś
12data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
13data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.02.2007-31.12.20072008-07-15 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-13 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-02 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-04 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-05 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-19 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.02.2007-31.12.20072008-07-15 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-13 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-02 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-04 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-05 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-19 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów