FLEX DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000278065
Numer REGON: 811138469
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2007-04-05
Sygnatura akt[SZ.XVII NS-REJ.KRS/11197/6/893]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-04-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 8111384692007-04-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFLEX DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-04-05 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nr w rejestrze 5622 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY2007-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-04-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica LEWARTOWSKIEGO nr domu 6 nr lokalu 411 kod pocztowy 00-190 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124 CZERWCA 1997 R. NOTARIUSZ IZABELA BEATA NAJMRODZKA-MŁODOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 4025/1997 01 GRUDZNIA 2006 R. NOTARIUSZ EWA MROCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 25011/2006 -ZMIANA: § 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 162007-04-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-04-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHENRIKSEN2007-04-05 do dziś
2. ImionaCLAUS2007-04-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2007-04-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-04-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-04-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHENRIKSEN2007-04-05 do dziś
2. ImionaCLAUS2007-04-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-04-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWĘGLIŃSKI2007-04-05 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PATRICK2007-04-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-04-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2007-04-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2007-04-05 do dziś
272 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2007-04-05 do dziś
371 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-04-05 do dziś
451 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2007-04-05 do dziś
552 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2007-04-05 do dziś
672 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-04-05 do dziś
772 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2007-04-05 do dziś
872 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2007-04-05 do dziś
972 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2007-04-05 do dziś
1072 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2007-04-05 do dziś
1172 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów