„DOKTÓR JERSZYŃSKI PIETRAS ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI” SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000278002
Numer REGON: 140930360
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-09-08
Sygnatura akt[RDF/237683/20/61]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2007-04-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140930360 NIP 11326606102007-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOKTÓR JERSZYŃSKI PIETRAS ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI” SPÓŁKA PARTNERSKA2007-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica URSYNOWSKA nr domu 62 kod pocztowy 02-605 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-07-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAdrespocztyelektronicznejKANCELARIA@DJP.PL2017-11-08 do dziś
4. Adres strony internetowejAdresstronyinternetowejWWW.DJP.PL2017-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ Z DNIA 22.02.2007 ZAWARTA PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ NOWOSIELSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, UL. POZNAŃSKA 23 M. 2; REP. A NR 1238/20072007-04-04 do dziś
2UCHWAŁA NR 2/2017 PARTNERÓW SPÓŁKI Z DNIA 25.09.2017 R. W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI, UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI I ZASTĄPIONO GO NOWYM TEKSTEM UMOWY SPÓŁKI.2017-11-08 do dziś
301.07.2020 R. - ZMIENIONO ARTYKUŁY 4.1.3, 4.1.4, 7.4, 7.7, 8.2, 8.5, 8.6, 9.2, 10.7 I 11, DODANO ARTYKUŁY 4.1.5, 4.2.5, 4.5, 7.5.9, 7.6.8, PONADTO UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoDOKTÓR2007-04-04 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KAZIMIERZ2007-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-04-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2007-04-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-04-04 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-04-04 do dziś
2
1. NazwiskoJERSZYŃSKI2007-04-04 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW KRZYSZTOF2007-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-04-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2007-04-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-11-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-11-08 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-04-04 do dziś
3
1. NazwiskoPIETRAS2007-04-04 do dziś
2. ImionaGRACJAN LUBOMIR2007-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-04-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2007-04-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-04-04 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-04-04 do dziś
4
1. NazwiskoDURCZYŃSKA2017-11-08 do dziś
2. ImionaAGATA2017-11-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-08 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2017-11-08 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-11-08 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-08 do dziś
5
1. NazwiskoTUŚNIO2020-07-22 do dziś
2. ImionaJACEK MARCIN2020-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-22 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-07-22 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-22 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ2007-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ STARSI PARTNERZY: 1. ŁUKASZ DOKTÓR 2. JAROSŁAW JERSZYŃSKI 3. GRACJAN PIETRAS KAŻDY ZE STARSZYCH PARTNERÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. MŁODSI PARTNERZY NIE MAJĄ PRAWA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2017-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOKTÓR2007-04-04 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KAZIMIERZ2007-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-04-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJERSZYŃSKI2007-04-04 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW KRZYSZTOF2007-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-04-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRAS2007-04-04 do dziś
2. ImionaGRACJAN LUBOMIR2007-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2017-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 04.04.2007 DO 06.10.20172017-11-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-08 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów