INTERNATIONAL LOGISTICS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000277872
Numer REGON: 060233499
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-03
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2017-04-18
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/18577/17/156]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-04-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 060233499 NIP 71230553672015-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTERNATIONAL LOGISTICS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-01-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 115 nr lokalu - kod pocztowy 00-102 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-01-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE.ILS@WP.PL2015-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.03.2007 R. NOTARIUSZ JADWIGA PLUTA KANCELARIA NOTARIALNA UL. CHOPINA 14, 20-023 LUBLIN REPERTORIUM NR A 4739/072007-04-03 do dziś
204.12.2014 ROKU REP. A NR 20760/2014 NOTARIUSZ ROBERT WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA PAŁGAN - PASZKA - NOTARIUSZ, ROBERT WRÓBLEWSKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA. ZMIANA §2, §3, §7, §9. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-04-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANOWSKI2017-01-04 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JERZY2017-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały995 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49750 ZŁOTYCH2017-01-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-04-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁECKI2017-01-04 do dziś
2. ImionaKAMIL JAKUB2017-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-01-09 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-01-09 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-01-09 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-01-09 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-01-09 do dziś
608 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2015-01-09 do dziś
735 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2015-01-09 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-01-09 do dziś
946 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2015-01-09 do dziś
1041 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-04-18 do dziś
2data złożenia 28.03.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-04-18 do dziś
3data złożenia 28.03.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-18 do dziś
4data złożenia 28.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-18 do dziś
5data złożenia 28.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-04-18 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-04-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-18 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-18 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-04-18 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-04-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-18 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-18 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów