ARTMANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000277458
Numer REGON: 140907898
Numer NIP: 5222843931
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2009-09-09
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/22782/9/260]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTMANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KRAKOWIAKÓW nr domu 80/98 kod pocztowy 02-255 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.03.2007 KANCELARIA NOTARIALNA DARIUSZ KRAMARZ REPERTORIUM A NR 2368/20072007-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBACKI2007-03-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2007-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISKALSKI2007-03-27 do dziś
2. ImionaMAREK2007-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2007-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2007-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBACKI2007-03-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISKALSKI2007-03-27 do dziś
2. ImionaMAREK2007-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy192 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2007-03-27 do dziś
292 33 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2007-03-27 do dziś
351 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY2007-03-27 do dziś
452 HANDEL DETALICZNY2007-03-27 do dziś
555 10 Z HOTELE2007-03-27 do dziś
655 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, POZOSTAŁE2007-03-27 do dziś
755 30 A RESTAURACJE2007-03-27 do dziś
855 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2007-03-27 do dziś
955 40 Z BARY2007-03-27 do dziś
1055 51 Z STOŁÓWKI2007-03-27 do dziś
1155 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2007-03-27 do dziś
1292 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2007-03-27 do dziś
1360 23 Z TRANSPORT PASAŻERSKI LĄDOWY, POZOSTAŁY2007-03-27 do dziś
1460 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2007-03-27 do dziś
1560 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2007-03-27 do dziś
1674 40 Z REKLAMA2007-03-27 do dziś
1792 13 Z PROJEKCJA FILMÓW2007-03-27 do dziś
1822 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2007-03-27 do dziś
1922 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2007-03-27 do dziś
2022 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2007-03-27 do dziś
2174 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2007-03-27 do dziś
2292 31 C DZIAŁALNOŚĆ FILHARMONII, ORKIESTR, CHÓRÓW2007-03-27 do dziś
2392 31 G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2008 okres 23.04.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
2data złożenia 17.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.04.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.04.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów