SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „MIERZYNIANKA” W MIERZYMIU W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000277321
Numer REGON: 331011875
Numer NIP: 4990244601
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-01-25
Sygnatura akt[RDF/466505/23/837]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2007-03-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3310118752007-03-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „MIERZYNIANKA” W MIERZYMIU W LIKWIDACJI2017-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 567 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE,2007-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIŃSKI gmina ŚWIESZYNO miejscowość MIERZYM2007-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość MIERZYM nr domu 26 kod pocztowy 76-024 poczta ŚWIESZYNO kraj POLSKA 2007-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119 WRZESIEŃ 1998 R. 28 CZERWCA 2006 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 1, 2, 3 STATUTU SPÓŁDZIELNI;2007-03-28 do dziś
212.07.2017 R., ZMIENIONO §3,62,63,68,71 ORAZ NUMER DZIAŁU X, USUNIĘTO ROZDZIAŁ IX2017-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘGRZYŃSKI2017-07-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁKA2017-07-27 do dziś
2. ImionaMARCIN ŁUKASZ2017-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHROMIK2007-03-28 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2007-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-07-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.04.2009 okres 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2009-04-16 do dziś
2data złożenia 26.03.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-04-12 do dziś
3data złożenia 21.03.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-30 do dziś
4data złożenia 16.12.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-28 do dziś
5data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
6data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-02 do dziś
7data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
8data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
9data złożenia 20.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
10data złożenia 20.11.2017 okres OD 01.01.2017 DO 28.02.20172017-11-22 do dziś
11data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.03.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
12data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
13data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
14data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
15data złożenia 25.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2009-04-16 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-04-12 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-30 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-28 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-02 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 28.02.20172017-11-22 do dziś
11OD 01.03.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2009-04-16 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-04-12 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-30 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-28 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-02 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 28.02.20172017-11-22 do dziś
11OD 01.03.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji01.03.2017, UCHWAŁA NR 1/1/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI W SPRAWIE POSTANOWIENIA SPÓŁDZIELNI W STAN LIKWIDACJI Z DNIA 10.02.2017 R. 01.03.2017, UCHWAŁA NR 1/2/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI W SPRAWIE POSTANOWIENIA SPÓŁDZIELNI W STAN LIKWIDACJI Z DNIA 24.02.2017 R.2017-05-09 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSPÓŁDZIELNIĘ REPREZENTUJE ZARZĄD LIKWIDATORA „BUDMAR” SP. Z O.O. JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU MAREK OLEJOWSKI LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE MAREK SZLACHCIKOWSKI I RAFAŁ SZLACHCIKOWSKI2017-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„BUDMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3314194292017-05-09 do dziś
4. Numer KRS0000188091 2017-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów